Waar wij voor staan

Er zijn in Nederland zo’n 24.000 kleinschalige houders van schapen en 19.000 kleinschalige houders van geiten, die gezamenlijk ruim 300.000 dieren houden. Winst maken staat niet voorop. Het platform KSG behartigt de belangen van deze groep houders. Het platform KSG is door het ministerie van LNV erkend als vertegenwoordigend orgaan. Verder onderhoudt het platform contacten met diverse uitvoeringsorganen (RVO, NVWA, GD, etc.) en andere vertegenwoordigende organisaties.

Doel van het platform

Het platform is een overlegstructuur voor de belangenbehartiging van kleinschalige houders en fokkers van schapen en geiten. Deze dieren houdt men niet primair voor het winstoogmerk en daarmee onderscheidt dit platform zich van de belangenbehartiging van de commerciele houderij. Dit laat onverlet dat deze houders vaak op professionele wijze fokken en zich daarvoor beloond willen zien.

Het platform stelt zich ten doel voorwaarden te scheppen opdat de kleine schapen- en geitenhouder meer voldoening kan hebben hij het houden en fokken van zijn dieren. Verder wil het platform voorwaarden scheppen voor de aangesloten organisaties zodat deze onder optimale omstandigheden hun doelstellingen kunnen nastreven. Hiertoe werkt het platform aan het oplossen van bestaande knelpunten en het anticiperen op mogelijke nieuwe knelpunten.