Waar wij voor staan

Er zijn in Nederland zo’n 24.000 kleinschalige houders van schapen en 19.000 kleinschalige houders van geiten, die gezamenlijk ruim 300.000 dieren houden. Winst maken staat niet voorop. Het platform KSG behartigt de belangen van deze groep houders. Het platform KSG is door het ministerie van LNV erkend als vertegenwoordigend orgaan. Verder onderhoudt het platform contacten met diverse uitvoeringsorganen (RVO, NVWA, GD, etc.) en andere vertegenwoordigende organisaties.

Informatie

Doel van het platform

Het platform is een overlegstructuur voor de belangenbehartiging van kleinschalige houders en fokkers van schapen en geiten. Deze dieren houdt men niet primair voor het winstoogmerk en daarmee onderscheidt dit platform zich van de belangenbehartiging van de commerciele houderij. Dit laat onverlet dat deze houders vaak op professionele wijze fokken en zich daarvoor beloond willen zien.

Het platform stelt zich ten doel voorwaarden te scheppen opdat de kleine schapen- en geitenhouder meer voldoening kan hebben hij het houden en fokken van zijn dieren. Verder wil het platform voorwaarden scheppen voor de aangesloten organisaties zodat deze onder optimale omstandigheden hun doelstellingen kunnen nastreven. Hiertoe werkt het platform aan het oplossen van bestaande knelpunten en het anticiperen op mogelijke nieuwe knelpunten.

Nieuws

 • Blauwtong strategie vaccinatie BTV-3

  In 2023 is Nederland getroffen door een uitbraak van blauwtong virus serotype 3 (BTV-3). Dit heeft in de getroffen gebieden geleid tot veel ziekte en sterfte onder herkauwers, vooral onder schapen en koeien, en in mindere mate onder geiten en…

  Lees Meer

 • Garantiefonds voor Blauwtong type 3 vaccin.

  Datum: 21-2-2024 Garantiefonds voor Blauwtong type 3 vaccinPlatform Kleinschalige Schapen en Geitenhouders (KSG) krijgt de laatste week vragen van onze leden over het garantiefonds voor de blauwtong type 3 vaccinaties. Wij hebben gesproken met de initiatiefnemer en informeren u graag.…

  Lees Meer

 • Code goed houderschap schapen en geiten

  De volledige tekst van de code goed houderschap kunt u vinden op onze website www.platform-ksg.nl. Deze code is opgesteld door platform KSG in samenwerking met Stichting Levende Have en is gedateerd op 22 september 2010. Wij dachten dat het nu…

  Lees Meer

 • Tarieven destructie Rendac en rol van Platform KSG in dit dossier.

  Tarieven destructie InleidingDierhouders zijn verplicht kadavers te melden en te laten ophalen voor verwerking. De rijksoverheid (Ministerie van LNV) sluit een contract met Darling Ingrediënts (waar Rendac onder valt) voor het ophalen en verwerken van kadavers. Ook wordt er door…

  Lees Meer

 • Dierenwelzijn en hittestress

  Dierenwelzijn is een breed begrip en is niet alleen in beeld van schapen en geitenhouders. In de praktijk beperkt de rol van Platform KSG zich de laatste paar jaar vooral op het terrein van de weersomstandigheden, vooral als de dieren…

  Lees Meer

 • I&R schapen en geiten

  Het is gebruikelijk dat houders van schapen en geiten hun meldingen aan I & R doen via zogenaamde bedrijfsmanagement systemen (BSM – GD, NSFO, via stamboeken) of door de houders direct aan de RVO via een web toepassing of via…

  Lees Meer

 • Wolvendossier

  Het wolvendossier is een dossier waarbij veel emoties spelen. De aanwezigheid van wolven stelt dierhouders voor grote uitdagingen. Hobbymatige schapen- en geitenhouders moeten én willen hun dieren beschermen. En natuurlijk: de angst om zorgvuldig gefokte en geliefde schapen of geiten…

  Lees Meer

 • Brief aan minister Adema van LNV vaccinatie blauwtong

  13-12-2023 door W.Jansen. Onderwerp: vaccinatie van zeldzame weidedieren tegen blauwtong type 3 Geachte minister Adema, Op donderdag 16 november jl. in het ronde tafel gesprek met koning Willem Alexander tijdens uw bedrijfsbezoek in Stolwijk vroeg u mij door te pakken…

  Lees Meer

 • Adviezen blauwtong

  Wat kunt u doen om schade door blauwtong te beperken? De reguliere behandeling van schapen met blauwtong is spuiten metpijnstiller/ontstekingsremmer en een antibioticum. Welke andere maatregelen zou u kunnen inzetten om ziekte te voorkomenof zieke dieren te behandelen? Enkele ideeën…

  Lees Meer

 • Dringend verzoek aan minister om de schapenhouderij te ondersteunen

  Het Platform KSG heeft samen met LTO, VGSN en Agractie een brandbrief naar de minister van LNV gestuurd. Dringend verzoek vanuit de Nederlandse schapenhouderij (pdf)

  Lees Meer

 • Platform KSG stuurt brief naar informateurs in provincie Limburg

  Provincies bepalen in hoge mate wat er wel en niet mogelijk is op het wolvendossier. En de kaders daarvoor worden nu – bij de vorming van de nieuwe provinciale coalities én het vaststellen van hun programma’s – bepaald. Wij hebben…

  Lees Meer

 • Praktijksessies preventie wolvenschade in Drenthe

  De wolvencommissie Drenthe organiseert in oktober en november 2022 een drietal praktijksessie voor schapen- en geitenhouders over preventieve maatregelen in de praktijk.Meer informatie en aanmelden (pdf) ->

  Lees Meer