Waar wij voor staan

Er zijn in Nederland zo’n 24.000 kleinschalige houders van schapen en 19.000 kleinschalige houders van geiten, die gezamenlijk ruim 300.000 dieren houden. Winst maken staat niet voorop. Het platform KSG behartigt de belangen van deze groep houders. Het platform KSG is door het ministerie van LNV erkend als vertegenwoordigend orgaan. Verder onderhoudt het platform contacten met diverse uitvoeringsorganen (RVO, NVWA, GD, etc.) en andere vertegenwoordigende organisaties.

Doel van het platform

Het platform is een overlegstructuur voor de belangenbehartiging van kleinschalige houders en fokkers van schapen en geiten. Deze dieren houdt men niet primair voor het winstoogmerk en daarmee onderscheidt dit platform zich van de belangenbehartiging van de commerciele houderij. Dit laat onverlet dat deze houders vaak op professionele wijze fokken en zich daarvoor beloond willen zien.

Het platform stelt zich ten doel voorwaarden te scheppen opdat de kleine schapen- en geitenhouder meer voldoening kan hebben hij het houden en fokken van zijn dieren. Verder wil het platform voorwaarden scheppen voor de aangesloten organisaties zodat deze onder optimale omstandigheden hun doelstellingen kunnen nastreven. Hiertoe werkt het platform aan het oplossen van bestaande knelpunten en het anticiperen op mogelijke nieuwe knelpunten.

Organisatie

Het platform bestaat leden. Rechtspersonen waarin schapen- en geitenhouders zijn georganiseerd en die de doelstellingen van het platform onderschrijven kunnen lid worden.
De platformvergadering is de vergadering van vertegenwoordigers van de leden van het platform.

Er is een  Huishoudelijk Reglement (pdf)

De platformvergadering benoemt een werkgroep. De werkgroep vertegenwoordigt het platform naar buiten. De werkgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. De werkgroepleden vertegenwoordigen in het platform niet de eigen organisatie, maar dienen de belangen van het gehele platform te behartigen.

Er is een Stichting Beheer Platform KSG. De Stichting zorgt voor het financieel beheer van het platform en houdt zich niet met inhoudelijke zaken bezig. Drie leden van de werkgroep vormen het bestuur van de Stichting: Jan Niks, Jan van der Zanden en Theo v.d. Meer. Het inschrijvingsnummer bij de KvK van de Stichting Beheer Platform KSG is:  30219328

Werkwijze

De werkgroep is het aanpreekpunt voor het ministerie van LNV en de diverse andere uitvoeringsorganen (RVO, VWA, GD, etc.). Zij zal vanuit belangenbehartiging actief punten naar voren brengen die leven bij de kleinschalige houders. Als centraal aanspreekpunt en spreekbuis heeft de werkgroep tot taak om haar inbreng en advies te geven over komende en bestaande regelgeving en de uitvoering hiervan. Tevens kunnen de werkgroep en het platform een taak vervullen in crisissituaties.

Het platform komt 1-2 keer per jaar bij elkaar, indien nodig en gewenst vaker. Daarnaast zal het onderlinge contact tussen werkgroep, thema-groepen en platform via e-mail, de website of telefonisch plaatsvinden.

Actuele onderwerpen en speerpunten komen voort uit voorstellen die de leden van het platform en de werkgroep inbrengen. Indien nodig stelt de werkgroep een thema-groep in om het onderwerp voor te bereiden. De thema-groep zorgt voor het raadplegen van de organisaties die een belang hebben bij het thema en de in- en externe communicatie.

Informatie

Regelwijzer schapen en geiten

Tijdelijke regelgeving

Code goed houderschap

Voedsel Keten Informatie (VKI)

Import fokschapen- en geiten

Formulier registratie reiniging en ontsmetting