Garantiefonds voor Blauwtong type 3 vaccin.


Datum: 21-2-2024

Garantiefonds voor Blauwtong type 3 vaccin
Platform Kleinschalige Schapen en Geitenhouders (KSG) krijgt de laatste week vragen van onze leden over het garantiefonds voor de blauwtong type 3 vaccinaties. Wij hebben gesproken met de initiatiefnemer en informeren u graag.

Algemeen
Platform KSG is teleurgesteld dat de overheid geen garantie wil afgeven aan de farmaceuten voor het beschikbaar krijgen van een vaccin tegen Blauwtong type 3. Na de uitbraak van type Blauwtong type 8 (2006/2007) had de overheid op voorhand 6 miljoen dosis besteld.

Het belang om onze schapen en geiten te kunnen vaccineren tegen deze verschrikkelijke ziekte die aflopen jaar vele slachtoffers heeft gemaakt is buiten kijf! Wij staan sympathiek tegenover initiatieven die de beschikbaarheid van een vaccin bevorderen.

De feiten op een rij
De naam “het garantiefonds” (www.blauwtongvaccin.nl/) zou de indruk kunnen wekken dat het fonds garant staat dat schapenhouders vaccin tegen blauwtong type 3 toebedeeld krijgen, als zij een bedrag toezeggen aan het fonds. Dit is beslist niet zo. U koopt hiermee geen vaccin en krijgt ook geen voorrang bij het toebedelen van het vaccin!

Deelnemers dragen bij aan een garantiefonds. Farmaceuten immers zullen slechts produceren als zij weten dat er voldoende afname is. Het garantiefonds heeft een tweeledig doel: stimuleren dat er een vaccin komt én zorgen dat Nederland snel geleverd krijgt.

Het garantiefonds wordt alleen aangesproken als er wel een betaalbaar vaccin op de Nederlandse markt komt maar er te weinig vaccins worden afgenomen.
U hoeft niet direct geld te storten in het fonds: u geeft een automatische incasso af. Het geld wordt alleen geïnd als er daadwerkelijk betaling uit het fonds moet plaatsvinden.

Het garantiefonds is bedoeld om uit te keren aan de eerste twee farmaceutische bedrijven, die op tijd een betaalbaar, door de Nederlandse overheid toegelaten en goedwerkend vaccin tegen blauwtong type 3 op de Nederlandse markt brengen, in het geval dit vaccin in onvoldoende mate door dierhouders zou worden gekocht.

In onvoldoende mate is gedefinieerd als minder dan 1 miljoen doseringen (totaal voor Nederland). Het fonds dient dus als stimulans voor de farmaceuten voor het beschikbaar krijgen van het vaccin. Het toegezegde bedrag wordt dus alleen geïncasseerd in het geval er minder dan 1 miljoen doseringen van blauwtong type 3 worden verkocht op de Nederlandse markt.

Toelichting
De gedachte achter het garantiefonds is dat het risico van de farmaceut wordt verminderd. Op deze manier krijgen farmaceuten meer stimulans om sneller een vaccin tegen blauwtong type 3 te gaan ontwikkelen voor de Nederlandse markt.
Initiatiefnemer is de Ketenorganisatie voor Schapenhouderij. Deelnemers daarvan zijn LTO Nederland, Vee&Logistiek Nederland, Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven en de NSFO). De NSFO is de beheerder van het fonds. De initiatiefnemers hopen middels het garantiefonds te bewerkstellingen dat er zo snel mogelijk voldoende vaccin voor de Nederlandse schapen op de markt komt.

Niet alleen houders van schapen maar iedereen kan via incasso geld toezeggen aan het garantiefonds. Dus ook burgers zonder schapen die de schapenhouderij een warm hart toedragen.

Er zijn nog enkele zaken niet duidelijk. Op welk moment moeten de miljoen doseringen verkocht zijn en wat is precies “betaalbaar”? Het fonds heeft een eindigheidsdatum: wanneer is die datum? Wie gaat uiteindelijk beslissen of het geld in het garantiefonds wordt uitgekeerd?
Dit wordt nog uitgewerkt.

Platform KSG staat positief tegenover dit initiatief maar speelt op geen enkele manier een rol bij het tot stand komen en uitvoeren van dit garantiefonds. Iedereen neemt op eigen verantwoording aan het garantiefonds deel. De hoogte van het bedrag bepaalt u eveneens zelf.

Op dit moment is ook nog niet duidelijk hoe de verdeling van de doseringen van het vaccin tegen blauwtong type 3 gaat verlopen op het moment het vaccin op de markt komt. Dat geldt zowel voor de verdeling tussen de verschillende landen als voor de verdeling binnen Nederland (welk gebied krijgt eerst? De verdeling tussen de schapen- en rundveesector?)

Vorenstaande informatie is met de grootste zorg op basis van de huidige informatie tot stand gebracht. Er kunnen geen rechten aan deze informatie worden ontleend!

Tot slot:
Het spreekt voor zich dat Platform KSG zich inzet richting de overheid en andere betrokken partijen dat de Nederlandse schapenhouders hun dieren kunnen vaccineren!

,