Over ons

Het platform bestaat uit leden. Rechtspersonen waarin schapen- en geitenhouders zijn georganiseerd en die de doelstellingen van het platform onderschrijven kunnen lid worden. De platformvergadering is de vergadering van vertegenwoordigers van de leden van het platform.

Er is een  Huishoudelijk Reglement (pdf)

De platformvergadering benoemt een werkgroep. De werkgroep vertegenwoordigt het platform naar buiten. De werkgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. De werkgroepleden vertegenwoordigen in het platform niet de eigen organisatie, maar dienen de belangen van het gehele platform te behartigen.

Er is een Stichting Beheer Platform KSG. De Stichting zorgt voor het financieel beheer van het platform en houdt zich niet met inhoudelijke zaken bezig. Drie leden van de werkgroep vormen het bestuur van de Stichting: Jan Niks, Karin de Haas en Theo v.d. Meer. Het inschrijvingsnummer bij de KvK van de Stichting Beheer Platform KSG is:  30219328

Werkwijze

De werkgroep is het aanpreekpunt voor het ministerie van LNV en de diverse andere uitvoeringsorganen (RVO, NVWA, GD, etc.). Zij zal vanuit belangenbehartiging actief punten naar voren brengen die leven bij de kleinschalige houders. Als centraal aanspreekpunt en spreekbuis heeft de werkgroep tot taak om haar inbreng en advies te geven over komende en bestaande regelgeving en de uitvoering hiervan. Tevens kunnen de werkgroep en het platform een taak vervullen in crisissituaties.

Het platform komt 1-2 keer per jaar bij elkaar, indien nodig en gewenst vaker. Daarnaast zal het onderlinge contact tussen werkgroep, thema-groepen en platform via e-mail, de website of telefonisch plaatsvinden.

Actuele onderwerpen en speerpunten komen voort uit voorstellen die de leden van het platform en de werkgroep inbrengen. Indien nodig stelt de werkgroep een thema-groep in om het onderwerp voor te bereiden. De thema-groep zorgt voor het raadplegen van de organisaties die een belang hebben bij het thema en de in- en externe communicatie.