Tarieven destructie Rendac en rol van Platform KSG in dit dossier.


Tarieven destructie

Inleiding
Dierhouders zijn verplicht kadavers te melden en te laten ophalen voor verwerking. De rijksoverheid (Ministerie van LNV) sluit een contract met Darling Ingrediënts (waar Rendac onder valt) voor het ophalen en verwerken van kadavers. Ook wordt er door Rendac reservecapaciteit in stand gehouden om in geval van een dierziekte kadavers te kunnen ophalen. Rendac doet dit ondermeer voor runderen, varkens, pluimvee, schapen en geiten. Het Ministerie van LNV heeft onder zijn voorzitterschap een werkgroep ingericht met deelnemers uit de dierhouderij ( ‘de sector’) en Rendac. Het Platform KSG neemt sinds 2010 deel aan deze werkgroep.

Vaststellen tarieven
De Minister van LNV stelt jaarlijks de tarieven vast voor het ophalen en voor het verwerken van de tarieven. Rendac doet daarvoor een voorstel op basis van het verleden en verwachtingen voor het komend jaar. Dat voorstel wordt besproken in de werkgroep. Op basis van dit voorstel en de reacties van de partijen stelt het ministerie de tarieven vast.

Inrichting destructiebestel
Op dit moment heeft Rendac een contract met de rijksoverheid voor deze taak. Rendac is een monopolist, en een beursgenoteerd bedrijf. Daarmee heeft Rendac een grote macht. Op dit moment wordt op verzoek van LNV gekeken of dit zo moet blijven of dat er opties zijn om de taak meer ‘in de markt te zetten’. Daarbij is van belang dat het ophalen van kadavers een belangrijke taak is die zorgvuldig moet worden uitgevoerd gezien de risico’s van dierziekten en het publieke belang. De kwaliteit die nu hoog is moet gehandhaafd blijven. Ook het onderwerp ‘inrichting destructiebestel’ wordt in de werkgroep besloten.

Rol KSG nu en door de jaren heen
Deelname van het Platform KSG heeft als doel:
-bijdragen dat er rechtvaardige tarieven worden vastgesteld
-bijdragen dat de kadavers efficiënt worden opgehaald en verwerkt
-zichtbaar zijn bij het Ministerie LNV en de overige sectorpartijen

Aanleiding voor deelname aan de werkgroep waren de tarieven voor 2010 die ongunstig uitpakten voor de kleine houders en gunstig voor de grote houders. Mede doordat het Platform de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) inschakelde (2010) is er vanaf 2011 een nieuwe systematiek gekomen.

Vervolgens hebben we lange tijd niet geweten of de tariefsystematiek voor het ophalen van kadavers (stoptarieven) nog wel rechtvaardig was. Het ontbrak ons aan de juiste informatie. Uiteindelijk heeft LNV aan Wageningen Universiteit(WeCR) opdracht gegeven tot een onderzoek. Hieruit blijkt in 2023 dat de huidige tariefsystematiek van de stoptarieven het beste gehandhaafd kan blijven.
Voor de komende jaren is het belangrijkste onderwerp de inrichting van het destructiebestel aan de orde. Blijft de uitvoering zoals nu of komt er meer marktwerking in de uitvoering van deze taak. Een eerste onderzoek is hiernaar uitgevoerd.

Dossierhouder platform KSG Paula Polman en Louis Oosterom. 20-02-2024.

,