I&R schapen en geiten


Het is gebruikelijk dat houders van schapen en geiten hun meldingen aan I & R doen via zogenaamde bedrijfsmanagement systemen (BSM – GD, NSFO, via stamboeken) of door de houders direct aan de RVO via een web toepassing of via voice respons.

Houders van andere diergroepen, zoals runderen, kunnen alleen melden via zogenaamde portalen. Dit zijn organisaties of bedrijven die dit als dienstverlening tegen betaling doen.

Jaarlijks terugkerend onderwerp van gesprek van platform KSG met de RVO zijn de kosten van de RVO helpdesk. Het blijkt dat de kosten hiervan voor schapen en geitenhouders zeer fors hoger zijn dan voor andere diergroepen en dat de kosten een stijgende tendens vertonen.

Dit heeft ertoe geleid dat door de RVO in 2022 een afweging is gemaakt om ook de I&R meldingen voor schapen en geiten via een of meer portalen te laten verlopen.

Bij een platform KSG ledenraadpleging over dit onderwerp bleek dat een zeer ruime meerderheid hiervan geen voorstander is. Met argumenten omkleed heeft platform KSG haar standpunt ter kennis van de RVO gebracht. Dit heeft daar geleid tot de conclusie dat er onvoldoende draagvlak hiervoor is.

De ongetwijfeld volgende discussie zal de toerekening van kosten van de helpdesk worden die nu nog door de RVO voor haar rekening worden genomen.

Een ander onderwerp dat jaarlijks op de agenda staat is de juistheid en tijdigheid van de I & R registraties en de kosten.
Wij blijven dit volgen voor u.

Dossierhouder Louis Oosterom 04-04-2024

,