Code goed houderschap schapen en geiten

Houders van schapen en geiten beschikken vanaf nu over een ‘Code voor goed houderschap’. Daarin staat omschreven wat de verantwoordelijkheid van deze dierhouders voor de volksgezondheid, dierenwelzijn en diergezondheid precies inhoudt.

Het document, een initiatief van het Platform KSG in samenwerking met de Stichting Levende Have, bevat 28 bepalingen. De bepalingen gaan onder meer over voeding, verzorging, huisvesting, aan- en verkoop van dieren, transport, import, weidebeheer en fokbeleid.
De code is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met de bij het platform aangesloten ras- en fokverenigingen. Het is een initiatief van onderop. Met het naleven van de code toont een schapen- of geitenhouder aan dat hij zich in positieve zin onderscheidt van houders die dat niet doen. De code geeft aan wat er nodig is om de gezondheid en het welzijn van schapen en geiten en de volksgezondheid te waarborgen. Daarmee kan de code – en vooral de toelichting daarop – ook als leidraad dienen voor de beginnende schapen- of geitenhouder die het graag ‘goed wil doen’.

Code goed houderschap schapen en geiten (pdf) >