Rendac

Tarieven destructie voor 2021 vastgesteld

De tarieven 2021 zijn weer gestegen. De stoptarieven zijn vastgesteld op basis van een achterhaalde en onredelijke systematiek. De grote houders die één bak van 950l aanbieden zijn minder kwijt (€19,26) dan een dierhouder die één schaap (€23,37) aan de weg legt, terwijl het optakelen van een bak meer tijd kost dan één dier. LNV verschuilt zich achter de uitleg van Rendac dat de grote houders ons eigenlijk nog bevoordelen met deze stoptarieven. Wij blijven ons inzetten voor eerlijke stoptarieven.

Eerlijke tarieve voor ophalen van kadavers

Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG) en de Nederlandse Belangenvereniging
van Hobbydierhouders (NBvH) zijn verheugd dat het Ministerie van LNV onderzoek heeft laten doen
naar de markt van het ophalen van kadavers.

Al een aantal jaren zijn de kleinschalige houders het niet eens met de huidige tarieven. Grote
aanbieders van kadavers krijgen korting op de stoptarieven terwijl deze veel meer kadavers
aanvoeren per stop. Een korting die de kleinschalige houders moeten betalen. Met de toenemende
schaalvergroting zijn de tarieven die Rendac voorstelt niet redelijk meer. Het stoptarief voor één
varken, schaap of geit is €22,63 en voor een bak (900 l), container(750 l) of meerdere vaten à 200 l is
het €18,52. Rendac is het bedrijf waarmee LNV een contract heeft voor het ophalen van kadavers.
Wij hebben deze onrechtvaardigheid ook gemeld in een brief aan het minister Schouten.

Rendac (onderdeel van het beursgenoteerde bedrijf Darling International) is tot nu toe een
monopolist op deze markt. Hierdoor is het moeilijk onderhandelen voor het Ministerie van LNV en
voor de organisaties van houders die kadavers moeten laten afvoeren.

Adviesbureau Rebel heeft in 2015 op verzoek van het Ministerie van LNV onderzoek gedaan naar het
Nederlandse destructiebestel. Dat onderzoek is dit najaar geactualiseerd. Het viel buiten de scope
van het onderzoek van Rebel om een oordeel te geven over de kostentoerekening. Wel merkt Rebel
op dat de argwaan die is ontstaan inherent is aan het werken met een monopolist die altijd een
informatievoorsprong heeft op de afnemers die geen uitwijkmogelijkheid hebben (hoofdstuk 3.4 pag.
15). Uit het onderzoek van Rebel blijkt nu dat er zich nog een speler op de markt aandient.

Het Ministerie van LNV wil aansluitend een verkenning laten doen om te kijken hoe deze markt meer
open kan worden. Dat geeft de mogelijkheid om te onderzoeken hoe een eerlijke en transparante
tarifering tot stand kan komen. Dat laatste moet uitdrukkelijk betrokken worden in het
vervolgonderzoek vinden Platform KSG en NBvH.

Voor meer informatie:
Paula Polman, voorzitter NBvH 06-30672517
Louis Oosterom, portefeuillehouder Rendac van Platform KSG 06-15041234

Rendac tarieven in 2012 rechtvaardiger

De Rendac heeft een voorstel voor de tarieven voor het ophalen en verwerken van kadavers in 2012 ingediend bij het ministerie van EL&I. Verwacht wordt dat het ministerie dit voorstel zal overnemen.

Op basis van de vele klachten over de onrechtvaardige tarieven in 2011 heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de tariefstructuur onderzocht en een voorlopige zienswijze uitgebracht: het tariefstelsel van 2011 heeft geen objectieve rechtvaardiging en is daarmee onredelijk. Deze zienswijze van de NMa is bepalend geweest voor de wijziging van de tarieven.

Het voorstel voor 2012 is veel rechtvaardiger dan de huidige tariefstructuur. Tot en met de 7e stop werd een te hoog tarief in rekening gebracht en vanaf de 8e stop een te laag tarief.

In tegenstelling tot vorig jaar heeft dit jaar een vertegenwoordiging vanuit de kleinschalige en hobbymatige houderij aan het overleg deelgenomen. Wij hebben aangedrongen op een rechtvaardig tariefstelsel in lijn met de zienswijze van de NMa. Het overleg verliep zeer moeizaam aangezien de grote commerciële veehouders lang zijn blijven vasthouden aan de huidige tariefstructuur en de zienswijze van de NMa naast zich neer wilden leggen. Uiteindelijk wordt het tarief voor één schaap bijna gehalveerd ten opzichte van 2011 en komt zelfs lager uit dan het tarief in 2010.

 

jaar prijs per stop [] prijs per schaap [] totaalprijs één schaap [€]
2010 23,95 2,46 26,41
2011 42,63 * 0,89 43,52
2012 20,94 ** 1,29 22,23

*) Tot en met 7 stops in een jaar, vanaf de 8e stop 13,33 per stop.
**) Aanbieders van vaten op geplande dagen: 15,40 per stop

In bovenstaand overzicht zijn alle bedragen inclusief 19% BTW.
Prijzen per dier van enkele andere diersoorten in 2012: geit 0,68 ; zeug 4,83 ; rund 16,10.

Rendac tarieven 2012 in beslisssende fase

Het overleg over de Rendac tarieven in volgend jaar verloopt moeizaam aangezien de grote commerciele veehouders blijven vasthouden aan de huidige tariefstructuur, waarbij tot en met de 7e stop een forse opslag wordt berekend en vanaf de 8e stop een grote korting wordt gegeven. In tegenstelling tot vorig jaar neemt het Platform KSG nu wel deel aan het overleg. Wij hebben een tariefvoorstel ingebracht dat wel een getrouwe weerspiegeling is van de werkelijk gemaakte stopkosten. Naar aanleiding van de vele klachten is ook de NMa betrokken bij het overleg. Eind november stuurt de Rendac een tariefvoorstel naar het ministerie van EL&I.

NMa start onderzoek naar misbruik economische machtspositie Rendac

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft voldoende aanleiding gezien om een onderzoek te starten naar misbruik door de Rendac van haar economische machtspositie op het gebied van de kadaververwerking. De grote hoeveelheid klachten van individuele houders heeft dit besluit ondersteund.
Het Platform KSG heeft na een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) de documenten over de totstandkoming van de tarieven voor 2011 ontvangen. Hieruit blijkt dat het verhoogde tarief voor de eerste 7 stops en de korting van 68% vanaf de 8e stop niet kosten-technisch is onderbouwd. De zeer gunstige tarieven voor de grote veebedrijven die veel kadavers aanbieden ten koste van de kleinschalige bedrijven die incidenteel kadavers aanbieden kon tot stand komen door de kleinschalige houderij buiten het overleg te houden. Deze maand begint het overleg over de tarieven voor 2012. Het Platform KSG en de andere organisaties waarmee wij samenwerken zijn nu wel uitgenodigd.

Platform KSG vraagt om onderzoek NMa naar misbruik van economische machtspositie Rendac

Het Platform KSG is gestart met de procedure die moet leiden tot een onderzoek door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar misbruik door de Rendac van haar monopoly positie op het gebied van de kadaververwerking. Dit is aankondigd in een brief aan staatssecretaris Bleker van EL&I, die onlangs de tarieven heeft goedgekeurd. Wij hadden in een eerdere brief al gewezen op de onrechtvaardige tariefsverhoging die geheel buiten ons om tot stand is gekomen en gevraagd om de tarieven te herzien. Het ministerie heeft hierop afwijzend gereageerd.

Iedereen die vindt dat er sprake is van misbruik van een economische machtspositie (monopoly) kan zelf een klacht indienen door middel van het invullen van een formulier op de website van de NMa. Ook als u nog geen kadavers heeft aangeboden. Het kenbaar maken van uw klacht zal ons initiatief ondersteunen. Dit is in ons aller belang van de kleinschalige houderij.

U kunt hier uw klacht indienen. De eerste klacht is inmiddels ingediend.

Voor alle duidelijkheid de ontwikkeling van de tarieven van de laatste jaren op een rijtje. Alle prijzen zijn inclusief 19% BTW.

jaar prijs per stop
[Euro]
prijs per schaap
[Euro]
totaalprijs ophalen een schaap
[Euro]
opmerking
2009 12,03 1,12 13,15
2010 23,95 2,46 26,41 Alle tarieven verdubbeld omdat 50% overheidsbijdrage is vervallen.
2011 42,63 * 0,89 43,52 * Tot en met 7 stops in een jaar, vanaf de 8e stop 13,33 Euro per stop.

Door het kunstmatig opgeschroefde tarief voor de eerste tot en met de zevende stop in een jaar, is er ruimte voor een korting van 68% vanaf de 8e stop. In de praktijk zullen kleinschalige houders niet aan deze korting toekomen. De korting is voorbehouden aan de grote aanbieders van kadavers. Deze discrimminerende prijzen zijn in strijd met de Mededingingswet.

Brief aan EL&I, 9 februari 2011

Antwoord brief van EL&I, 28 januari 2011

De tarieven zijn inclusief 19% BTW.

 

jaar

prijs per stop [Euro]

prijs per schaap

[Euro]

totaalprijs ophalen één schaap [Euro]

 

2009

12,03

1,12

13,15

 

2010

23,95

2,46

26,41

 

2011

42,63 *)

0,89

43,52

*) Vanaf 8 stops, per stop: 13,33 Euro. Dit is 68% korting

 

 

Zeer grote verhoging Rendac tarieven voor kleinschalige schapen- en geitenhouders

Op oudejaarsdag werden wij geconfronteerd met de misleidende mededeling van het Productschap Vee en Vlees dat de tarieven voor het ophalen en verwerken van dode dieren aanzienlijk zouden dalen. In werkelijkheid blijkt de nieuwe tariefstelling, die geheel buiten ons medeweten is afgesproken, zeer nadelig voor kleinschalige houders van schapen, geiten, varkens en runderen uit te pakken. In 2010 waren de ophaalkosten 23,95 per stop en de verwerkingskosten per schaap 2,46 Euro. In 2011 zijn de ophaalkosten 42,63 Euro voor de eerste zeven stops en 13,33 Euro vanaf de achtste stop. De verwerkingkosten per
schaap zijn 90 cent. De kosten voor de kleinschalige houder, die slechts incidenteel een dood dier aanbiedt, stijgen hierdoor met maar liefst 65%. De Rendac beweert dat de tarieven afgeleid zijn van de kostprijzen. Het is volkomen ongeloofwaardig dat na het zevende bezoek aan hetzelfde adres de kosten ineens met een factor 3 zouden dalen.

Het ministerie van EL&I heeft gefaald in haar taak om de maatschappij te beschermen tegen de belangen van het agrarisch-industrieel conglomeraat LTO/Rendac dat een monopolie positie heeft op de markt van kaderverwerking. Temeer daar er geen mogelijkheid is voor een alternatieve kaderverwerking. Door dit beleid werkt de overheid dumping praktijken in de hand.

De onterechte tariefsverhoging moet daarom onmiddellijk worden teruggedraaid.

Een brede coalitie van gedupeerde kleinschalige houders van landbouwhuisdieren, bestaande uit de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders, de Stichting Kinderboerderijen Nederland, de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, een aantal varkensrasverenigingen en het Platform KSG hebben gezamenlijk een brief naar de staatssecretaris en de tweede kamer geschreven.

De brief aan de staatssecretaris van EL&I (pdf)