Introductie

Bij het ‘slagpen- of veiligheidsslachtapparaat’ wordt met behulp van een losse patroon een pen uit de monding van het toestel gedreven in de kop van het te doden dier. Bij een penetratie methode dringt de pen door de schedel tot het hersenweefsel. Het is niet zo zeer de pin maar wel de drukgolf die de inslag veroorzaakt waardoor het dier bewusteloos raakt. Positionering van het pistool of schietmasker is erg belangrijk voor optimaal effect. Het dier moet goed gefixeerd kunnen worden om het schietmasker correct te plaatsen (zie doden van schapen op het bedrijf)

De pen blijft echter in het slachtapparaat verankerd, zodanig dat er geen sprake is van het verschieten van een projectiel. Er is dan ook geen sprake van een vuurwapen of een toestel voor beroepsdoeleinden als bedoeld in 2, eerste lid, categorie III, onder 2 van de WWM (Wet Wapens en Munitie). Voor het hebben van een schietmasker is geen wapenvergunning vereist. De veehouder mag in het bezit zijn van een schietmasker.

Er moet wel een vergunning of verlof aangevraagd worden bij de plaatselijke politie voor het opslaan en gebruiken van de benodigde munitie of “patronen”.

Het voorhanden hebben van munitie patronen zonder verlof geldt als een misdrijf. Het nVWA controleert hier op bij bedrijfsbezoeken.

Vergunning aanvraag

Een verlof (=vergunning) dient aangevraagd te worden bij de regionale politie, bureau Bijzondere wetten (Korpschefzaken, Wet Wapens en Munitie). Hiertoe worden de formulieren WM3 en verklaring C5 ingevuld en geretourneerd aan de regionale politie, afdeling vergunningen. Zie de weblinks onderaan deze pagina.

De politie zal vervolgens een bezoek brengen aan de aanvrager ter beoordeling en ook controleren op de aanwezigheid van een wapen- of munitiekluis voor de veilige opslag van de munitie.

Voor de benodigde patronen of munitie voor het schietmasker wordt bij de vergunning verlening (verlof in de zin van artikel 28 van de Wet wapens en munitie) van geval tot geval bekeken of

 • een redelijk belang vordert dat het verlof wordt verleend, of
 • aanvrager geen gevaar voor zichzelf, de openbare orde of veiligheid kan vormen
 • aanvrager ten minste de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.

De praktijk leert dat het volgen van een cursus of een training in het gebruik van een schietmasker niet per se een voorwaarde is bij de vergunningverlening. Afhankelijk van het politiedistrict wordt of een certificaat van een dergelijke cursus gevraagd of dient een verklaring van de bedrijfsdierenarts overhandigd te worden.

Binnen de aanbeveling door de Raad van Dieraangelegenheden wordt een training of deskundigheids-cursus wel nadrukkelijk aangeraden.

Bij vergunning aanvraag indienen:

 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier WM3;
 • Twee recente,ongebruikte pasfoto’s;
 • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs;
 • Een volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende verklaring betreffende de psychische gesteldheid;
 • Een volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende machtiging voor automatische incasso

Een bewijs van redelijk belang, zoals:

 • Gebruik van schietmasker t.b.v. slachtingen in noodsituaties om ondraaglijk lijden te verkorten
 • Bewijs: Uittreksel van de Kamer van Koophandel

Weigering verlof wet wapens en munitie

Op basis van art. 7 lid 1 WWM wordt een verlof geweigerd indien

 • de aanvrager niet de door Onze Minister bij regeling vastgestelde gegevens en bescheiden heeft overgelegd,
 • er reden is om te vrezen dat aan de aanvrager het onder zich hebben van wapens of munitie niet kan worden toevertrouwd,
 • er reden is om te vrezen dat daarvan dan wel van wapens of munitie misbruik zal worden gemaakt, of
 • wanneer daartoe dringende, aan het algemeen belang ontleende, redenen bestaan.

Een bewijs van redelijk belang kan zijn dat de aanvrager schapen bezit, een agrarisch bedrijf heeft (inschrijving bij KvK) en een schietmasker wenst t.b.v. slachtingen in gevallen van uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Wettelijke regels omtrent het gebruik

Om het welzijn van dieren en welzijnsaspecten rond het dodingsproces zowel binnen als buiten het slachthuis te waarborgen zijn wettelijke regels opgesteld (zie document “doden van schapen op het bedrijf”). De veehouder dient daarbij uit ethische en dierenwelzijns overwegingen de duur van het lijden zo kort mogelijk te houden.

Vervoer van Schietmasker en Munitiepatronen

Het is toegestaan het schietmasker te vervoeren. Het is niet toegestaan de munitiepatronen samen met het schietmasker te vervoeren. Indien het schietmasker vervoerd wordt, dienen de patronen goed opgeborgen en op een aparte plaats vervoerd te worden. Praktische oplossing kan zijn het munitiekluisje mee te nemen, mocht het schietmasker in het veld nodig zijn.

Bronnen

Wet wapens en munitie: http://wetten.overheid.nl/BWBR0008804

Advies Raad voor Dieraangelegenheden: Wrak Vee, 2007 - 03

Aanvraag WM3:

Verklaring C5: