Subsidieregelingen vergoeding preventieve maatregelen tegen wolvenschade

Drenthe
Schapen- en geitenhouders in een aangewezen risicogebied in het hart van Drenthe kunnen vanaf 1-1-2021 een aanvraag indienen voor vergoeding van preventieve maatregelen ter voorkoming van schade door wolven. Zie onderstaande link:

https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-subsidies-rij-0/@137634/financiele-steun/

Gelderland
Schapen- en gietenhouders in het aangewezen leefgebied van de wolven op de Noord- en Midden-Veluwe kunnen een aanvraag indienen voor vergoeding van preventieve maatregelen ter voorkomng van schade door wolven. Zie onderstaande link:

https://www.gelderland.nl/Subsidies/Voorkomen-van-schade-door-wolven

Noord-Brabant
In Noord-Brabant is nog geen regeling. Onlangs is een wolvencommissie opgericht, waaraan het Platform KSG deelneemt.

Limburg
Schapen- en geitenhouders kunnen in het het kader van paragraaf 2.5 van de Subsidieverordening Inrichting Landelijk Gebied (SILG) een aanvraag indienen voor vergoeding van preventieve maatregelen. Zie onderstaande link:

https://www.limburg.nl/@1825/subsidie-silg/

Preventie wolvenschade in Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben € 50.000,- beschikbaar gesteld voor preventieve maatregelen waarmee schapen- en geitenhouders hun dieren kunnen beschermen tegen wolven. De gebiedscommissie, waarin ook een vertegenwoordiger van het Platform KSG zitting heeft, kan direct aan de slag. Dit betekent dat binnenkort aanvragen van schapen- en geitenhouders kunnen worden toegewezen. Het budget van € 50.000,- is uiteraard lang niet toereikend om alle benodigde preventieve maatregelen te nemen, maar er is een beginnetje.

Het Platform KSG wil dat in Drenthe dezelfde vergoedingsregeling als die in Gelderland wordt voorgesteld wordt toegepast. Deze regeling is ontworpen op basis van de ervaringen met een aantal pilot projecten en is goed onderbouwd. Schapen- en geitenhouders kunnen hiermee uit de voeten, dus in Drenthe hoeft niet opnieuw het wiel te worden uitgevonden. Tot nu toe gaat het in Drenthe erg langzaam. Om concreet aan te geven dat schapenhouders werk willen maken van preventie en om vaart te maken hebben wij een formulier gemaakt waarmee geinteresseerde schapen- en geitenhouders in Drenthe aan kunnen geven dat zij belangstelling hebben. Als er meer belangstelling is dan het huidige budget toelaat dan zullen wij ervoor pleiten het budget te vergroten. Lees eerst de toelichting.

Factsheet - specifieke eisen aan wolfwerende afrasteringen (pdf) >

Factsheet - Vergoedingen en rekenvoorbeelden (pdf) >

Aanvraagformulier preventie wolvenschade Drenthe (docx) >

U kunt het ingevulde formulier sturen naar onze vertegenwoordiger in de voorlopige gebiedscommissie Drenthe, Gijsbert Six, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij geven de ontvangen formulieren door aan de provincie. Wij zetten ons in om de aanvragen volgens de Gelderse regeling gehonoreerd te krijgen. Voor vragen kunt u ook bij hem terecht: 06-24255303.

Update: Vanaf 1-1-2021 is er een in deel van Drenthe een subsidieregeling. Schapen- en geitenhouders kunnen hun aanvraag rechtstreeks indienen bij de provincie. Hieronder een link met meer informatie:

https://www.provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-subsidies-rij-0/@137637/subsidie-voorkomen/

vaste afrastering draden

Concept preventieplan Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland gereed

De Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland heeft sinds vorig jaar gewerkt aan een gebiedsgericht preventieplan, dat als basis zal dienen voor de provinciale subsidieregeling van wolvenwerende maatregelen. Dit proces is uitgemond in een 95% versie van het preventieplan, die vanaf 15 april wordt voorgelegd aan de achterbannen van alle leden van de wolvencommissie. Het Platform KSG is ook vertegenwoordigd in deze zogenoemde 'wolvencommissie'.

Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Veluwe - concept 15 april 2020 (pdf) >

Het preventieplan bevat adviezen voor de financiële ondersteuning van schapen- en geitenhouders bij het plaatsen van afrasteringen die de wolf kunnen tegenhouden. Zowel professionele en hobbymatige dierhouders als eigenaren van gescheperde kuddes komen volgens het plan straks in aanmerking voor subsidie. Daarnaast formuleert het plan algemene adviezen, onder meer over het al dan niet aanvragen van vergunningen voor de afrastering, de voortzetting van de schaderegeling voor dierhouders, de monitoring van de wolf en de noodzaak van een landelijk beleid gericht op een beheersbare ontwikkeling van de wolvenpopulatie en de effecten daarvan in ons land.

De consultatie van het concept preventieplan loopt tot 30 april 2020. De wolvencommissie zal alle betrokkenen uitleggen of en op welke wijze de reacties op de consultatie zijn verwerkt in het plan. De provincie Gelderland ontvangt het uiteindelijke preventieplan met het advies de subsidiemaatregelen uit te breiden. Als de verdere besluitvorming loopt zoals voorzien, kan de provincie naar verwachting begin augustus de regeling voor de wolvenpreventiemaatregelen openstellen. Vanaf dat moment kunnen dierhouders een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. De inzet daarbij is dat dit met terugwerkende kracht mogelijk is.

De wolvencommissie wil alle betrokkenen consulteren voordat haar preventieplan wordt vastgesteld en aangeboden aan de provincie Gelderland. Voorzitter Pieter van Geel: "We hebben al veel informatie opgehaald bij schapenhouders, leveranciers en ervaringsdeskundigen. Maar we hechten er veel waarde aan om de betrokkenen nogmaals te consulteren op basis van een uitgewerkt advies. Daarmee hebben we een goede basis gelegd voor een realistische en billijke subsidieregeling. Wellicht zal die hierna ook elders in het land bruikbaar zijn.”

Meer over de wolvencommissie
Aanleiding voor de instelling van de commissie was de constatering dat de wolf zich definitief heeft gevestigd op de Veluwe, zoals bleek uit waarnemingen in 2019. De provincies zijn verantwoordelijk voor het beleid voor wolven op het Nederlands grondgebied en voor de tegemoetkoming in de landbouwschade door de wolf. De wolvencommissie is op 21 mei 2019 ingesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland en bestaat uit vertegenwoordigers van de schapen- en geitenhouderij, terreineigenaren en gemeenten, onder voorzitterschap van Pieter van Geel. De commissie heeft de taak om dierhouders, in het bijzonder schapen- en geitenhouders, te informeren over en te betrekken bij het besluitvormingsproces over de schadepreventiemaatregelen.

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 30 april a.s. een reactie indienen bij de Wolvencommissie Gelderland: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

We hopen de wijzigingsvoorstellen graag zo volledig en helder mogelijk geformuleerd te krijgen, voorzien van:

  • Contactgegevens
  • Paginanummer waarop het commentaar betrekking heeft
  • Omschrijving van het commentaar
  • Wijzigingsvoorstel

Desgewenst kan Gijsbert Six, namens het Platform KSG lid van de wolvencommissie, een toelichting geven: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06-24255303

Neem wolfwerende maatregelen in Drenthe

In de afgelopen periode zijn er vrijwel wekelijks aanvallen op schapen gemeld, vooral in het hart van Drenthe. Zo is uit DNA onderzoek gebleken dat in november en december vorig jaar een wolf schapen heeft gedood en verwond in Eext, Hooghalen, Zwiggelte en Grolloo. Dit jaar zijn er tot en met 1 februari bij elkaar 8 aanvallen gemeld in onder andere Hooghalen, Zwiggelte, Grolloo, Amen en Ekehaar. (BIJ12 data wolvenschade) De door BIJ12 afgenomen DNA monsters zijn nog in onderzoek, maar de aanvallen hadden de typerende kenmerken van een aanval door een wolf.

Het lijkt erop dat een wolf zich al langere tijd in het hart van Drenthe ophoudt en dat deze wolf zich op schapen heeft gespecialiseerd. Wij adviseren schapen- en geitenhouders in dit gebied om hier rekening mee te houden en preventieve maatregelen te nemen. De brochure 'Bescherming van vee tegen wolven' van BIJ12 bevat meer informatie.
Let op, op details is deze folder achterhaald. Een nieuwe uitgave is in voorbereiding. Een goede elektrische wolfwerende omheining is 120 cm hoog. Ter bescherming tegen onderdoor kruipen is de onderste draad op maximaal 20 cm boven de grond en de spanning is minimaal 4500 Volt. Voor advies kan contact worden opgenomen met
Wolf-Fencing Nederland

Op dit moment is er nog geen subsidieregeling voor een bijdrage in de kosten. Wij werken er hard aan om dit voor elkaar te krijgen, maar kunnen geen ijzer met handen breken. Bewaar de facturen van de aangeschafte materialen, zodat te zijner tijd mogelijk een aanspraak kan worden gemaakt op een subsidieregeling.

Wel is er een mogelijkheid om materiaal van de provincie te lenen. De provincie Drenthe meldt in een persbericht: “Om nu al schapenhouders te ondersteunen bij het beschermen van hun dieren, heeft de provincie een aantal noodsets beschikbaar met wolf-werende hekwerken. Schapenhouders met dieren in een gebied waar een aanval is geweest, kunnen hierover contact opnemen met de provincie.”

Tevens is de provincie Drenthe van plan om een bijeenkomst voor schapen- en geitenhouders in het gebied te organiseren.

Neem wolfwerende maatregelen op de Veluwe

De aanmelding voor de voorlopersregeling is gesloten. De gebiedscommissie is bezig met het opstellen van een definitieve subsidieregeling voor het nemen van preventieve maatregelen tegen wolvenschade voor alle schapen- en geitenhouders in het aangewezen wolvengebied op de Veluwe.
De kaart van het aangewezen leefgebied is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-2393.html

Afgaande op informele toezeggingen is het zeer waarschijnlijk dat de subsidieregeling met terugwerkende kracht vanaf 29 maart 2019, de datum van publicatie van het wolvengebied, zal gelden. De hoogte van de vergoeding is nog niet bekend.

Wij raden de schapen- en geitenhouders op de Veluwe aan om niet te wachten met het nemen van wolfwerende maatregelen. Bewaar de facturen van de aangeschafte materialen, zodat over enige tijd een aanspraak kan worden gedaan op de subsidieregeling. De brochure 'Bescherming van vee tegen wolven' van BIJ12 bevat meer informatie (let op: op details achterhaald door meer recente Duitse publicaties)
https://www.bij12.nl/assets/Brochure-BIJ12-Bescherming-van-vee-tegen-wolven-3.definitief-1.pdf

Voor advies kan contact worden opgenomen met Wolf-Fencing Nederland.

Schapen- en geitenhouders in het aangewezen leefgebied van de wolf kunnen alvast een aanvraag voor vergoeding indienen door onderstaand formulier in te vullen en te sturen naar de gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Aanvraagformulier preventie wolvenschade (docx) >

 

Preventie wolvenschade op de Veluwe

Het Platform KSG is vertegenwoordigd in de gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland. Leidend voor onze inbreng is de positiebepaling die tijdens de algemene ledenvergadering van het Platform KSG op 5 juni 2018 is aangenomen en tijdens de laatste ALV op 27 mei 2019 is bevestigd. Wij zijn niet blij met de komst van de wolf, maar wij zetten volop in op preventie om er zo het beste van te maken.

Op 25 juni j.l. heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarvoor alle schapen- en geitenhouders in het aangewezen leefgebied op de Veluwe waren uitgenodigd. Er waren ongeveer 100 personen aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst bleek veel onbekendheid met de materie en een grote weerstand tegen de komst van de wolf.

De opdracht van de gebiedscommissie is beperkt tot het adviseren over het nemen van preventieve maatregelen. Een fundamentele discussie over de komst van de wolf valt buiten de taakomschrijving van de commissie. Als uitvloeisel van een aangenomen motie in de Tweede Kamer zal deze discussie wel gevoerd gaan worden. Ambtenaren van LNV en provincies zijn bezig met de voorbereidingen.

Tijdens de bijeenkomst bleek ook dat een aantal schapen- en geitenhouders, vooral werkzaam in de natuurbegrazing, al preventieve maatregelen heeft genomen of van plan is om dit te gaan doen.

Om meer ervaring op te doen met het nemen van preventieve maatregelen heeft de gebiedscommissie besloten om op korte termijn te starten met een voorlopersregeling. Dit is nog geen algemene subsidieregeling voor het gehele gebied. Het Platform KSG mag 10 kleinschalige schapen- en geitenhouders voordragen die preventieve maatregelen willen nemen door middel van het plaatsen van een vaste wolfwerende omheining of het in gebruik nemen van een verplaatsbare omheining.

Het is ook belangrijk dat de jonge wolven die onlangs zijn geboren zo snel mogelijk schapen en geiten gaan associëren met een tik van het schrikdraad.

De brochure 'Bescherming van vee tegen wolven' van BIJ12 bevat meer informatie (let op: op details achterhaald door meer recente Duitse publicaties)
https://www.bij12.nl/assets/Brochure-BIJ12-Bescherming-van-vee-tegen-wolven-3.definitief-1.pdf

De deelnemers aan de voorlopersregeling moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De dieren lopen in het aangewezen leefgebied op de Veluwe. De kaart is hier te vinden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2019-2393.html
  • De preventieve maatregelen worden zorgvuldig en naar eer en geweten uitgevoerd.
  • De houders zijn bereid om hun ervaringen te delen met andere houders.

De deelnemers aan de voorlopersregeling krijgen advies over de preventieve maatregelen die in hun situatie het beste kunnen worden genomen. In voorkomende kan Wolf-Fencing Nederland helpen bij het plaatsen. De materiaalkosten worden voor 100% door de provincie vergoed.

Als meer dan 10 schapen- en geitenhouders serieus mee willen doen dan maken wij een selectie op basis van de volgende criteria:

  • Houders dicht bij het kerngebied van het roedel op de Noord-Veluwe gaan voor.
  • Spreiding over houderij typen en rassen

Bij veel aanmeldingen zullen wij ervoor pleiten om zo snel mogelijk de vergoedingsregeling op te schalen.

Serieuze belangstellenden kunnen contact opnemen met Gijsbert Six (dossierhouder wolven Platform KSG, lid begeleidingscommissie preventie wolvenschade Gelderland)
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
telefoon: 06-24255303

Interprovinciaal wolvenplan 2019 vastgesteld

Op 24 januari j.l. hebben de provincies, vertegenwoordigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO), het nieuwe 'interprovinciaal wolvenplan' vastgesteld.

Interprovinciaal wolvenplan 2019 (pdf) >

Schade aan landbouwhuisdieren
De provincies blijven in elk geval de komende 3 jaar de schade door wolven vergoeden, zowel aan bedrijfsmatige- al hobbyhouders. De schade wordt ook vergoed als deze plaats vindt in een gebied waarin zich wolven hebben gevestigd en er zijn geen preventieve maatregelen genomen. Vervolgschade (verwerpers, etc.) wordt niet vergoed.

Preventie
Het algemene uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het bekostigen van preventieve maatregelen volledig bij de dierhouder berust. Als een wolf zich definitief binnen de provinciegrens vestigt, kan die provincie besluiten om in de vorm van een pilot, gedurende drie jaar ervaring op te doen met preventieve maatregelen. Onderdeel van zo’n pilot kan zijn om maatwerk te bieden ten aanzien van de bekostiging van die preventieve maatregelen.

Uitgangspunt is dat de subsidie alleen betrekking heeft op eenmalige investeringen in een verhouding van 50/50, dat wil zeggen een subsidie van maximaal 50% van de directe kosten voor technische voorzieningen. Op de subsidie zijn dan tevens de de-minimis voorwaarden van toepassing (voor bedrijfsmatige dierenhouders). Provinciale Staten kunnen besluiten of hobbydierhouders de kosten van preventieve maatregelen zelf dienen te dragen of dat deze groep ook in aanmerking komt voor subsidie.

Toelichting
Leidend voor onze inbreng is de positiebepaling die tijdens de algemene ledenvergadering van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders van 5 juni 2018 is aangenomen. Wij zijn niet blij met de komst van de wolf, maar wij zetten volop in op preventie om er zo het beste van te maken.
Positiebepaling wolven Platform KSG (pdf) >

In een eerdere versie van het wolvenplan stond nog dat niet-bedrijfsmatige houders zouden worden uitgesloten van een tegemoetkoming in de preventiekosten. Middels brieven aan de gedeputeerden en Provinciale Staten hebben wij gewezen op deze tekortkoming. Via een ronde tafel overleg met de gedeputeerde van Drenthe, die open stond voor onze ideeën, is dit pijnpunt voor een groot deel opgelost. De voorgestelde vergoeding van 50% steekt echter schril af tegen de veel hogere vergoedingen in Duitsland en de 100% vergoeding die de EU toelaat. Wij blijven erop hameren dat de tegemoetkomingen hoger moeten wil men nog enig draagvlak voor de komst van de wolf krijgen.

Nu komt het erop neer dat per provincie wordt besloten of niet-bedrijfsmatige houders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten van het nemen van preventieve maatregelen. Daarin is iedere provincie vrij. Sommige gedeputeerden, waaronder de gedeputeerde van Drenthe, hebben al uitgesproken geen onderscheid te willen maken. Van andere provincies is de houding niet bekend. Het is dus van belang om de vinger aan de pols te houden en zo nodig druk uit te oefenen op provincies die niet-bedrijfsmatige houders willen uitsluiten van een tegemoetkoming.

Wij verwachten dat dit jaar in een aantal provincies pilots met een gebiedsgericht preventieplan zullen starten. Dat zal sowieso op de Veluwe gebeuren omdat daar een wolf zich heeft gevestigd. In delen van Drenthe en Overijssel waar zwervers voor veel schade zorgen zullen waarschijnlijk ook pilots gestart worden. Het is ondoenlijk om met de huidige bezetting van de werkgroep van het Platform KSG in alle provincies vertegenwoordigd te zijn. Daarom willen wij graag in iedere provincie, met uitzondering van de westelijke provincies waar geen wolven zijn te verwachten, een wolvencontactpersoon aanstellen die daar namens het Platform KSG de belangen van de kleinschalige schapen- en geitenhouders behartigt. Dit moeten personen zijn die geïnteresseerd zijn in de materie, positief staan tegenover het nemen van preventieve maatregelen en bereid zijn om zich daarvoor in te zetten. Het hoeven geen wolvenliefhebbers te zijn.

Brief aan de Provinciale Staten van de 12 provincies

In een eerder stadium heeft het Platform KSG de werkgroep LUPUS van het IPO en de gedeputeerden van de oostelijke provincies gewezen op een aantal tekortkomingen in het concept interprovinciaal wolvenplan. Helaas hebben wij hierop geen of onbevredigende reacties gekregen. Daarom hebben wij ons gewend tot de leden van de Provinciale Staten van alle 12 provincies. Wij hopen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen door met de ter beschikking staande middelen ervoor te zorgen dat het wolvenplan wordt herzien.

Brief aan de Provinciale Staten van de 12 provincies (pdf) >