Rendac

Zeer grote verhoging Rendac tarieven voor kleinschalige schapen- en geitenhouders

Op oudejaarsdag werden wij geconfronteerd met de misleidende mededeling van het Productschap Vee en Vlees dat de tarieven voor het ophalen en verwerken van dode dieren aanzienlijk zouden dalen. In werkelijkheid blijkt de nieuwe tariefstelling, die geheel buiten ons medeweten is afgesproken, zeer nadelig voor kleinschalige houders van schapen, geiten, varkens en runderen uit te pakken. In 2010 waren de ophaalkosten 23,95 per stop en de verwerkingskosten per schaap 2,46 Euro. In 2011 zijn de ophaalkosten 42,63 Euro voor de eerste zeven stops en 13,33 Euro vanaf de achtste stop. De verwerkingkosten per
schaap zijn 90 cent. De kosten voor de kleinschalige houder, die slechts incidenteel een dood dier aanbiedt, stijgen hierdoor met maar liefst 65%. De Rendac beweert dat de tarieven afgeleid zijn van de kostprijzen. Het is volkomen ongeloofwaardig dat na het zevende bezoek aan hetzelfde adres de kosten ineens met een factor 3 zouden dalen.

Het ministerie van EL&I heeft gefaald in haar taak om de maatschappij te beschermen tegen de belangen van het agrarisch-industrieel conglomeraat LTO/Rendac dat een monopolie positie heeft op de markt van kaderverwerking. Temeer daar er geen mogelijkheid is voor een alternatieve kaderverwerking. Door dit beleid werkt de overheid dumping praktijken in de hand.

De onterechte tariefsverhoging moet daarom onmiddellijk worden teruggedraaid.

Een brede coalitie van gedupeerde kleinschalige houders van landbouwhuisdieren, bestaande uit de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders, de Stichting Kinderboerderijen Nederland, de Stichting Zeldzame Huisdierrassen, een aantal varkensrasverenigingen en het Platform KSG hebben gezamenlijk een brief naar de staatssecretaris en de tweede kamer geschreven.

De brief aan de staatssecretaris van EL&I (pdf)