Regeling dierziektepreventie

Nieuwe preventieregels per 1-1-2009

Vanaf 1 januari 2009 is de gewijzigde 'Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten zoonosen en TSE's.' van kracht. De wijzigingen zijn verwerkt in versie 4 van de 'Regelwijzer schapen en geiten' die te vinden is op deze website.

Voor schapen- en geitenhouders zijn de volgende punten van belang.

21-dagen regeling

De huidige 21-dagen regeling vervalt voor een groot deel. Alleen de dieren die zijn aangevoerd op een bedrijf moeten daar 21 dagen blijven. De overige dieren mogen wel in die periode afgevoerd worden.

Voor keuringen en tentoonstellingen wordt een uitzondering gemaakt. Dieren die naar een keuring of tentoonstelling zijn geweest mogen daarna, zonder de wachttijd van 21-dagen, weer naar een andere keuring of tentoonstelling.

De letterlijke tekst van het betreffende artikel luidt:

ยง 4.3. Bijeenbrengen van evenhoevigen op een bedrijf of plaats

Artikel 40

1. Indien evenhoevigen, met uitzondering van varkens, bijeen worden gebracht op een bedrijf of plaats, als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onderdeel c, verblijven die evenhoevigen ten minste 21 dagen op het bedrijf of de plaats alvorens zij worden afgevoerd.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op evenhoevigen die na afloop van een tentoonstelling of keuring worden aangevoerd op een bedrijf of plaats en weer van dat bedrijf of die plaats worden afgevoerd ten behoeve van een tentoonstelling of keuring.

Keuringen en tentoonstellingen

Behoudens de wijziging van de 21-dagen regeling zijn de regels voor keuringen en tentoonstellingen ongewijzigd (verplichte controle door dierenarts, etc.).

Eenvoudige wasplaats

Ieder bedrijf met 10 of meer dieren moet gaan beschikken over een eenvoudige wasplaats (R&O plaats, reinigen en ontsmetten). Aan de R&O plaats worden de volgende eisen gesteld:

 • Er is een verharde ondergrond over de gehele lengte van het transportmiddel

 • Water en andere vloeistoffen mogen niet in de ondergrond of het oppervlaktewater kunnen stromen

 • Er is een afvoer voor de opvang van het gebruikte water en andere vloeistoffen.

 • Er moet voldoende water beschikbaar zijn voor het reinigen en ontsmetten.

 • De plaats moet zodanig verlicht kunnen worden dat te allen tijde reiniging en ontsmetting plaats kan vinden.

 • Er moeten voorzieningen aanwezig zijn om te kunnen reinigen en ontsmetten.

 • Er moeten toegelaten reinigings- en ontsmettingsmiddelen aanwezig zijn.

 • De chauffeurs moeten hun handen kunnen wassen met warm water en zeep.

 • Er is een voorziening voor het reinigen van laarzen of er worden laarzen en bedrijfskleding ter beschikking gesteld.

Het platform KSG zal nader overleg voeren met het ministerie van LNV over een praktische invulling die recht doet aan de omstandigheden in de kleinschalige houderij. Wij zullen voorstellen dat de volgende twee mogelijkheden toegelaten worden:

optie 1: zeer eenvoudige mobiele wasplaats bestaande uit:

 • zeil en balkjes om de randen omhoog te brengen

 • tuinslang, hogedrukspuit of gieter met water en bezem voor reinigen en naspoelen

 • ontsmettingsmiddel

 • spuit of gieter om ontsmettingsvloeistof toe te dienen

 • emmer om op het zeil opgevangen vloeistoffen af te voeren

optie 2: ontsmetting met citroenzuur

Citroenzuur is een effectief ontsmettingsmiddel dat onschadelijk is voor het milieu. Het is echter op dit moment niet toegelaten omdat niemand een toelating heeft aangevraagd. Bij gebruik van citroenzuur zou de verharde ondergrond en het zeil achterwege kunnen blijven omdat er alleen mest en onschadelijke stoffen worden weggespoeld.