Regeling dierziektepreventie

Platform KSG boekt succes: controle door dierenarts aan de poort van tentoonstelingsterrein

Vanaf 1 juli 2013 mogen schapen en geiten die aan een tentoonstelling of keuring deelnemen aan de poort van het terrein door een dierenarts onderzocht worden. Door deze wijziging van de preventieregeling worden deelnemers aan tentoonstellingen en keuringen niet langer onnodig op kosten gejaagd. Tot nu toe moesten zij in de 5 dagen voorafgaand aan het evenement een dierenarts laten komen.

Het Platform KSG is ruim 5 jaar bezig geweest om deze wijziging voor elkaar te krijgen. Wij zijn blij dat onze inspanningen en vasthoudendheid nu een resultaat hebben opgeleverd.

Publicatie in de Staatscourant van 28 juni 2013 ->

Reactie van platform op wijzigingen preventieregeling

Het platform heeft middels een brief aan het ministerie van LNV gereageerd op de wijzigingen van de preventieregeling. Naar aanleiding van deze brief heeft LNV toegezegd dat er een werkgroep komt die nader ingaat op de problematiek van tentoonstellingen/keuringen en reinigen en ontsmetten (R&O)

Brief aan LNV over wijzigingen preventieregeling (3-11-2008) (pdf)

In de brief wordt verwezen naar een eerder uitgebracht advies van het platform.

Advies van platform over wijzigingen preventieregeling (25-1-2008) (pdf)

Nieuwe preventieregels per 1-1-2009

Vanaf 1 januari 2009 is de gewijzigde 'Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten zoonosen en TSE's.' van kracht. De wijzigingen zijn verwerkt in versie 4 van de 'Regelwijzer schapen en geiten' die te vinden is op deze website.

Voor schapen- en geitenhouders zijn de volgende punten van belang.

21-dagen regeling

De huidige 21-dagen regeling vervalt voor een groot deel. Alleen de dieren die zijn aangevoerd op een bedrijf moeten daar 21 dagen blijven. De overige dieren mogen wel in die periode afgevoerd worden.

Voor keuringen en tentoonstellingen wordt een uitzondering gemaakt. Dieren die naar een keuring of tentoonstelling zijn geweest mogen daarna, zonder de wachttijd van 21-dagen, weer naar een andere keuring of tentoonstelling.

Lees meer...