Q-koorts

Platform KSG gaat protocol voor besloten keuringen ontwikkelen

Na een vruchtbaar gesprek met de verantwoordelijke directie van het Ministerie van Economische Zaken over de ontstane situatie met betrekking tot besloten keuringen hebben wij de ontstane misverstanden rond deze keuringen grotendeels weg kunnen nemen. Wij hebben vanuit meerdere gezichtspunten het belang van besloten keuringen bepleit. Hiervoor had men duidelijk begrip. Tevens heeft EZ aangegeven wat de (maatschappelijk) gevoelige punten in dit dossier zijn alsmede de problematiek omtrent de controle en beheersbaarheid van besloten keuringen.

Wij zijn overeengekomen dat we na de vakantie in samenspraak met EZ en de nVWA een protocol voor besloten keuringen gaan ontwikkelen.

Besloten keuringen blijven vanaf 13 augustus verboden totdat er nieuwe afspraken zijn.

Overgangsperiode Q-koorts vaccinatie besloten keuringen

Vanochtend is uit telefonische contact tussen het Platform KSG en de dossierhouder van het ministerie van EZ het volgende aan ons bekend geworden:

  • Er komt een overgangsperiode voor het gedogen van de zogenaamde besloten keuringen waarbij de deelnemende dieren niet tegen Q-koorts zijn gevaccineerd.
  • Deze periode duurt 6 weken en loopt vanaf 2 juli 2014 tot en met 13 augustus 2014.
  • Deze periode zal niet worden verlengd.
  • Gedurende deze periode wordt niet handhavend opgetreden.
  • De overgangsperiode geldt voor iedere organisator van keuringen van schapen of geiten.
  • Eind van deze week stuurt EZ een brief aan de koepelorganisaties in de schapen- en geitensector, waaronder het Platform KSG.

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is onder voorbehoud van de hierboven aangekondigde brief van EZ. Zodra deze brief is ontvangen, zullen wij de brief verspreiden aan alle ons bekende belanghebbenden.

Q-koorts vaccinatie en besloten keuringen

In de afgelopen jaren heeft de overheid gedoogd dat er niet gevaccineerd werd voor besloten keuringen. Deze gedoogsituatie is ontstaan door een interpretatie van de tijdelijke wetgeving aangaande Q-koorts. Het ministerie heeft aangekondigd dat zij deze gedoogsituatie wil beƫindigen.

Over de ontstane situatie hebben we enkele keren overleg gevoerd met het ministerie en de nVWA. We hebben nadrukkelijk het belang van besloten keuringen onderbouwd alsmede hebben we aannemelijk gemaakt dat hier nagenoeg geen risico voor de verspreiding van Q koorts bestaat. Tenslotte heeft het ministerie medegedeeld dat men de besloten keuringen NIET meer gedoogt. Dit houdt in dat u de dieren die op een keuring of op een ander evenement komen moet vaccineren tegen Q-koorts.

Het ministerie beroept zich uitsluitend en alleen op de wetgeving. Men heeft nauwelijks begrip voor het gegeven dat hier sprake is van een "nihil" risico.

Gezien de onbevredigende argumentatie hebben we deze zaak op de agenda gezet van het komende beleidsoverleg met de directeur Dierziekten en Voedselveiligheid. We zullen het belang van besloten keuringen bepleiten zowel voor het behoud en het functioneren van de stamboekverenigingen als voor het behoud van een gezonde en vitale populatie fokdieren.

Platform KSG: geef burgemeesters geen bevoegdheid om te ruimen bij Q-koorts

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft minister Klink van VWS gevraagd om burgemeesters de bevoegdheid te geven om met Q-koorts besmette dieren op kleinschalige bedrijven te ruimen. Het Platform KSG is bang dat hiermee het bestrijdingsbeleid zal worden bepaald door wisselende locale sentimenten. Het Platform heeft minister Klink dringend verzocht om de landelijke regie, gebaseerd op risicoanalyses en kenbare adviezen van deskundigen, niet uit handen te geven.

Lees hier de brief van het Platform KSG aan minister Klink ->

Lees hier de brief van de VNG aan minister Klink ->

Meten met twee maten?

Het bericht dat ministers Verburg (LNV) en Klink (VWS) besloten hebben om geiten op kinderboerderijen ongemoeid te laten, roept bij veel mensen vragen op. Waarom worden alle drachtige dieren op besmette grootschalige melkgeitenbedrijven geruimd, en dieren op kleinschalige houderijen en kinderboerderijen niet? Is dit niet meten met twee maten? Het antwoord is: dat lijkt wel zo, maar er zijn goede redenen voor het onderscheid.

Het ministerie van LNV heeft een persbericht uitgegeven met een antwoord op deze vraag. Het Platform KSG roept alle kleinschalige houders op om de hygienevoorschriften strict te volgen. Raadpleeg in geval van twijfel uw dierenarts.

Klik hier voor het persbericht.