Overige thema's

Antibioticagebruik geiten

Per 1 april 2021 is er een wijziging in de regels voor het houden van geiten.

Alle ongeveer 700 geitenhouders met meer dan 25 geiten (op enig moment in het jaar) ontvangen rond 26 maart 2021 hierover een brief (bijgevoegd).

Daarin staat dat als u antibiotica ontvangt voor uw geiten u gegevens daarover moet bijhouden in een databank en een bedrijfsgezondheidsplan moet hebben.

De regeling is bedoeld als u geiten houdt voor de productie van melk, vlees of voor de fokkerij. Lopen uw geiten bijvoorbeeld in de begrazing dan is de regeling niet van toepassing.

Wat wordt verstaan onder de fokkerij? Kleinschalig fokken valt hier ook niet onder. Waar de grens precies ligt is nu nog niet precies te zeggen. Daarover vindt nog overleg plaats.

Vooralsnog is ons advies om geen actie te ondernemen. U valt hier als kleinschalige houder met meer dan 25 geiten waarschijnlijk niet onder, tenzij u een melkgeitenbedrijf met meer dan 25 geiten en er is sprake van antibioticagebruik.

Deze wijziging van de regeling is zonder contact van LNV met het Platform en de NBvH tot stand gekomen. Men had eenvoudigweg gedacht dat deze wijziging op onze dierhouderij van toepassing was. Dat is ook grotendeels zo.

Platform KSG nodigt LTO uit om kennis te maken

De schapen- en geitensector kenmerkt zich door een grote diversiteit. De opheffing van de productschappen biedt een kans om een nieuwe vorm van overleg en samenwerking op te zetten, die recht doet aan deze verscheidenheid. Dit betekent dat geen van de partijen in een dominante positie moet komen, van waaruit zij haar wil aan andere partijen kan opleggen. Het voortborduren op structuren uit de vorige eeuw heeft daarom geen zin.

Uit een interview in het vakblad Het Schaap (maart 2014) blijkt dat de LTO een tekort aan kennis over het Platform KSG heeft. Verder blijkt een gebrek aan respect. Dit staat een vruchtbare samenwerking in de weg. Daarom nodigen wij de LTO uit om nader kennis te maken met het Platform KSG. Wij hopen dat dit leidt tot meer kennis over en waardering voor de kleinschalige en de niet-bedrijfsmatige schapen- en geitenhouderij.

'Wynia wil samenwerking, alleen kom je niet ver' , Het Schaap, maart 2014, pag. 14-16

Brief aan LTO Nederland

Grootschalige import van schapen uit Engeland groot risico op insleep van dierziektes

Onlangs is aangekondigd dat er een grootschalige importketen van schapen uit Engeland wordt opgezet. Een veehandelaar heeft een veerboot gekocht die een pendeldienst over de Noordzee zal onderhouden. Het Platform KSG is zeer bezorgd over de risico's van insleep van dierziekten, waaronder ook zoönosen, die deze grootschalige importen met zich meebrengen.

In Engeland zijn diverse dierziekten, die in Nederland niet of nauwelijks voorkomen, endemisch. Zo is in Engeland TBC, een ernstige zoönose, wijd verspreid. Als grootschalige importen van levende dieren vanuit Engeland worden hervat, zullen binnen enkele jaren in Nederland weer TBC gevallen bij mensen optreden.
Het Platform KSG heeft middels een brief aan de staatssecretaris van EL&I gewezen op deze risico's en hem gevraagd maatregelen te nemen om deze risico's in te dammen. Te allen tijde moet worden voorkomen dat geïmporteerde weideschapen, die na een periode van weiden geslacht behoren te worden, zich vermengen met fokschapen.

De brief aan de staatssecretaris, 20-12-2010 (pdf)

Schapenexport vanuit Engeland hervat (Agrarisch Dagblad 29-10-2010) (pdf)

TBC statistiek Engeland (pdf)

TBC test intervallen in  Engeland (rode gebieden =  veel TBC)

Onderscheid commerciele / niet-commerciele houderij

LNV is op zoek naar een definitie van de hobbydierhouderij. Deze definitie is niet zo heel moeilijk te maken. We definiëren de commerciële houderij, het overige betreft de hobbydierhouderij. De hobbymatige en kleinschalige houders, vertegenwoordigd in een Platform voor de schapen en geiten en een Werkgroep voor pluimvee en parkvogels zijn echter van mening dat het definiëren van de commerciële veehouderij, waarvoor tenslotte de regelgeving in eerste instantie is bedoeld, veel meer voor de hand ligt en bovendien heel helder en afgebakend is: herkennen. Zij zijn namelijk wettelijk verplicht om zich uiterlijk 31 december 2009 bij de Kamer van Koophandel te laten inschrijven (en mogen dit al doen vanaf juli 2008). Hiermee is een duidelijk en handhaafbaar onderscheid geformuleerd.

Notitie 'Definitie hobbydierhouders' (pdf)

Platform brengt notitie positiebepaling uit

De overheidscommunicatie in de richting van de kleinschalige schapen en geitenhouderij is problematisch omdat de inhoud van de boodschap veelal is ingegeven door de belangen van de intensieve houderij.
Het platform heeft een notitie uitgebracht met een korte analyse hoe de belangen van de intensieve houderij hun weerslag vinden op de kleinschalige houderij. Daarnaast gaan wij in op het maatschappelijke belang van de kleinschalige houderij.

Notitie 'Positiebepaling kleinschalige schapen- en geitenhouderij' (pdf)