Nieuws van het platform

Fokkersvereniging voor het Ruischaap lid van het Platform KSG

De Fokkersvereniging voor het Ruischaap heeft zich aangemeld als lid van het Platform KSG. Het is een kleine actieve vereniging met ca 25 leden. Ze zijn lid geworden omdat ze (de ledenvergadering) onze inzet voor de belangen van de schapenhouderij waarderen, aldus de secretaris.

Fokkerij Organisatie Groot Heideschaap lid van het Platform KSG

De Fokkerijorganisatie Groot Heideschaap (FGHS) heeft zich aangemeld als lid van het Platform voor de Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders.

De FGHS is een jonge fokkerijorganisatie die zowel uit kleinschalige houders als professionele begrazingsbedrijven bestaat. Wij zien deze aanmelding als een blijk van waardering voor onze voortdurende inspanning om het functioneren van stamboeken en rasverenigingen mogelijk te maken.

Suffolk Stamboek Nederland sluit zich aan bij het Platform KSG

Het Suffolk Stamboek Nederland heeft zich aangemeld als 23-ste lid van het Platform voor de Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders.

Het Platform KSG bestaat nu uit alle Nederlandse geitenrasverenigingen/stamboeken (5 verenigingen), 17 schapenrasverenigingen/stamboeken en de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH). Daarnaast is er een samenwerking met de Stichting Kinderboerderijen Nederland en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Via de verenigingen zijn er ongeveer 4500 houders van schapen en geiten bij het platform aangesloten.

Het recente succes van onze inzet voor rechtvaardige I&R tarieven heeft weer eens laten zien hoe belangrijk een gezamenlijke belangenbehartiging is.

Brucella monitoring: Dienst Regelingen neemt voorstellen van Platform KSG over

In december vorig jaar is er overleg geweest met de verantwoordelijke dossierhouder van het ministerie van EZ en de Dienst Regelingen over het nieuwe systeem van Brucella Monitoring. Onze belangrijkste verzoeken zijn ingewilligd. De Dienst Regelingen heeft dit schriftelijk bevestigd:

"U gaf aan dat het belangrijkste punt de levering van persoonsgegevens betreft, in het bestek staat beschreven dat het ministerie van Economische Zaken de opdrachtnemer de gehele UBN database levert en dat de opdrachtnemer hier vervolgens de steekproef uit trekt. Dit bleek voor uw leden een gevoelig punt. U droeg als mogelijk oplossing aan om de steekproeftrekking door Dienst Regelingen (DR) te laten geschieden en enkel deze steekproef aan de opdrachtnemer te zenden.

Ik kan u meedelen dat wij uw oplossing hebben overgenomen: de steekproeftrekking is door DR uitgevoerd en enkel het steekproefbestand is naar de NSFO gezonden. Daarnaast is contractueel vastgelegd dat het bestand enkel voor de uitvoer van Brucella Melitensis monitoring gebruikt mag worden en na gebruik vernietigd dient te worden.

U gaf aan dat een ander belangrijk punt voor uw leden, het moment van notificatie is voor de houders die binnen de steekproef vallen. Er zijn houders die bloed van hun dieren laten onderzoeken in het kader van Zwoegerziekte/CAE CL. Wanneer houders vroeg in het jaar op de hoogte zijn dat zij ook deel dienen te nemen aan de Brucella Melitensis monitoring, kunnen zij zelf met de dierenarts overleggen om deze beide onderzoeken samen te laten vallen. Op deze wijze hoeft maar een keer bloed getapt te worden bij de dieren.

Ik kan u meedelen dat de houders die binnen de steekproef vallen begin januari via een brief van de NVWA (verzonden door opdrachtnemer) hiervan op de hoogte zijn gesteld."

Brucellamonitoring: Platform KSG komt op voor het belang van de houders.

Middels een openbare aanbesteding is de Brucella-monitoring voor de komende 2 jaar gegund aan de NSFO. Voorheen werd deze monitoring vele jaren uitgevoerd door de GD.

Wij vinden het een goede zaak dat er voor de diverse onderzoeken van dierziekten een grotere en gezonde concurrentie ontstaat. Maar bovenal vinden wij het belangrijk dat bij dit soort aanbestedingen ook rekening wordt gehouden met de belangen en wensen van de schapen- en geitenhouders. Zij moeten immers meewerken, zonder enige vergoeding voor hun tijd en inspanning. Wij zijn van mening dat enkele belangrijke aspecten voor de houder door de partijen in deze aanbesteding onvoldoende zijn meegewogen.

In het bestek en bij de gunning is beschreven dat het NSFO het gehele I&R bestand ter beschikking krijgt, terwijl het onderzoek slechts betrekking heeft op 1475 bedrijven. Het is onwenselijk dat de I&R gegevens van houders een onnodig grote verspreiding krijgen.

Tevens is vastgesteld dat de steekproefmethode wordt gewijzigd in een aselecte steekproef over alle bedrijven. Dit is bepaald door de nVWA n.a.v. bezwaren tegen de steekproefmethode die de afgelopen jaren is gebruikt. In de afgelopen jaren was het gebruikelijk dat het Brucella onderzoek door de GD gecombineerd werd met Zwoeger of CAE/CL. Deze mogelijkheid zal door de veranderde steekproefmethode komen te vervallen.

Enkele verenigingen hebben aangegeven dat ze ernstige bezwaren hebben tegen bovengenoemde "bijwerkingen" van deze gunning. Vorige week hebben wij hierover een gesprek gevoerd met de verantwoordelijke dossierhouders van het Ministerie en Dienst Regelingen. In dit gesprek hebben wij onze bezwaren naar voren gebracht en de volgende voorstellen gedaan:

  1. Niet het gehele I&R bestand beschikbaar stellen maar alleen de gegevens van de betreffende 1475 bedrijven die in de steekproef vallen.
  2. Conform de wet bescherming persoonsgegevens deze 1475 houders door Dienst Regelingen VOORAF informeren dat hun gegevens worden doorgegeven aan het NSFO. (Als voorbeeld hebben we de procedure genoemd die 3 jaar geleden door Dienst Regelingen is gevolgd inzake de heffing voor het DGF.)
  3. De houders die in de steekproef vallen uiterlijk eind januari hierover informeren, zodat men de mogelijkheid heeft om het dierenartsbezoek voor het Brucella-onderzoek te kunnen combineren met andere onderzoeken (Zwoeger, CAE/CL) of vaccinaties (zoals Q koorts)

Dit bespaart kosten en risico's van extra dierenartsbezoek en minder werk voor de houder en minder stress bij de schapen/geiten.

Wij wachten de resultaten van dit overleg af.

Zwartbles Fokkersgroep sluit zich aan bij het Platform KSG

De Zwartbles Fokkersgroep heeft zich aangemeld als 22-ste lid van het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouderij.

Het Platform KSG bestaat nu uit alle Nederlandse geitenrasverenigingen/stamboeken (5 verenigingen), 16 schapenrasverenigingen/stamboeken en de Nederlandse Belangenvereniging van Hobbydierhouders (NBvH). Daarnaast is er een samenwerking met de Stichting Kinderboerderijen Nederland en de Stichting Zeldzame Huisdierrassen. Via de verenigingen zijn er ongeveer 5000 houders van schapen en geiten bij het platform aangesloten.

Het recente succes van onze inzet voor rechtvaardige Rendac tarieven heeft weer eens laten zien hoe belangrijk een gezamenlijke belangenbehartiging is.