I&R

Algemeen Overleg vaste tweede kamercommissie LNV over eI&R

Na de hoorzitting op 27 mei j.l over de eI&R van de Vaste kammercommissie van LNV, hebben wij in de afgelopen weken intensief overleg gevoerd met de diverse partijen binnen de schapen- en geitensektor. Het doel hiervan was: het bereiken van een breed gedragen standpunt over het elektronische I&R om hiermee een duidelijke visie/standpunt uit te dragen naar de politiek. Dit heeft geresulteerd in een breed coalitie standpunt, zie bijgaande brief.

Brief aan de vaste tweede kamercommissie van LNV (pdf) ->

LTO heeft zich hierbij NIET aangesloten, ook niet in tweede instantie. Zij pleiten voor een lastenverdeling die nog sterker uitvalt in het voordeel van de grote houders boven de ca 200 ooien en dat ten koste gaat van de kleinere houders!

Deze brief is verzonden aan de minister en alle leden van de Vaste Kamercommissie van LNV.

Algelopen donderdag 2 juli heeft het Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie van LNV en de minister plaatsgevonden.

Samenvatting:

- Alle leden van de commissie en de minister vinden dat er een sluitend elektronisch I&R moet komen voor schapen en geiten, dat per 1 januari 2010 moet worden ingevoerd inclusief de centrale database. Het gevraagde uitstel van de centrale database is niet gehonoreerd.

Over de ICT problemen oordeelt de minister zeer lichtvaardig. De kamerleden vinden dat de minister de "vaart erin moet houden"

- Aangaande de financiering herhaalt de minister de brief die zij heeft uitgegeven n.a.v de Health Check. (over subsidie-gelden). Dit komt erop neer dat de sector tot 2013 per jaar 1,7 miljoen euro moet bijdragen en daarna 2,5 miljoen per jaar.

De minister is niet bereid om de gevraagd extra 1,2 miljoen bij te dragen! Ook de kamerleden hebben NIET verder aangedrongen voor extra geld.

-Over de verdeling van de lasten heeft de minister aangegeven dat het overleg met de gehele sektor hierover op 14 juli a.s wordt hervat.

Zij heeft aangegeven dat bij de lastenverdeling het principe van 'de gebruiker betaalt' leidend moet zijn, evenals het rapport "maat houden"

Zowel de PvdA als de VVD en de SP hebben aangegeven dat de minister er zorg voor moet dragen dat de hobbyhouders en de kleine houders niet "de vel over de oren wordt gehaald" In tweede termijn hebben deze partijen de minister opnieuw voorgehouden om maat de houden bij de lastenverdeling tussen kleine en grotere houders!

Het verzoek van de SP om voor bijzondere kuddes iets extras te doen, is door de minister afgewezen.

- T.a.v. onze voorstellen aangaande de weidelammeren heeft zij gezegd dat de sector met voorstellen moet komen. Zij wil met de gevraagde weidelammeren-regeling instemmen mits er een goedgekeurd kwaliteitssysteem voor de handel wordt gerealiseerd en zodra is gebleken dat het eI&R goed fuctioneert.

De heer Waalkens van de PvdA heeft aangegeven dat de minister de administratieve lastendruk in de hand moet houden! Hij vraagt om hierop toe te zien.

Op 14 juli zal het overleg worden voortgezet op Ministerie van LNV met de sector over de kosten toedeling van I&R aan houders. De minister en de kamer hebben duidelijk de voorwaarden en de grenzen aangegeven.