I&R

Nieuwe I&R tarieven zijn rechtvaardiger

Omdat de overheidssubsidie op het systeem van Identificatie & Registratie (I&R) voor schapen en geiten wegvalt moet er vanaf dit jaar een hoger bedrag worden opgebracht. In totaal ongeveer 1,8 mln Euro per jaar. Vandaag heeft het Ministerie van EZ de nieuwe I&R tarieven bekend gemaakt. Deze tarieven gelden vanaf 1 juli 2014:

  • Vanaf 2015 wordt het vaste bedrag per UBN € 19,- per jaar. Omdat de nieuwe tarieven halverwege dit jaar ingaan geldt alleen voor 2014 een hoger bedrag van € 26,-
  • Tarief voor de registratie, aanvoer en importmelding wordt per dier € 0,25 per melding.
  • Tarief voor aanvoermeldingen op erkende verzamelplaatsen en slachthuizen wordt per dier € 0,05 per melding.
  • Herstel op verzoek uitgevoerd door uitvoerende EZ-organisatie bedraagt € 10,-.
  • Meldingen die buiten de meldingstermijn vallen worden belast met een extra bedrag van € 0,50 per melding.
  • Het UBN tarief gaat ook in rekening gebracht worden indien er geen dieren worden gehouden op het UBN, en het UBN niet beëindigd is.

Het Platform KSG heeft zich steeds sterk gemaakt voor hantering van het principe 'De gebruiker betaalt'. Wij zijn blij dat het ministerie naar ons heeft geluisterd en dit uitgangspunt voor een deel heeft overgenomen. Voor kleinschalige houders die geen mutaties hoeven door te geven dalen hierdoor de kosten van € 32,50 naar € 19,- per jaar. De korting van 80% op de aanvoermeldingen door verzamelplaatsen en slachthuizen is voor ons onbegrijpelijk.

Binnenkort nieuwe I&R tarieven

Op dit moment betaalt iedere houder van schapen of geiten een vast bedrag van 33,50 Euro per jaar, ongeacht het aantal dieren of mutaties. De kleinschalige houders, die gezamenlijk voor minder dan 10% van het aantal vervoersbewegingen zorgen, betalen hiermee meer dan 80% van de I&R kosten.
Omdat de overheidssubsidie wegvalt moet er vanaf 2014 een hoger bedrag worden opgebracht. In totaal ongeveer 1,8 mln Euro per jaar. Binnenkort zal het Ministerie van EZ een besluit nemen over de nieuwe I&R tarieven.

Het Platform KSG heeft stevig ingezet op de toepassing van het principe 'de gebruiker betaalt'. Het doel van het I&R systeem is tracering van dierbewegingen ten einde risico's voor de verspreiding van dierziekten en zoönosen zo veel mogelijk te beperken. Mutaties in het I&R systeem zijn gerelateerd aan vervoersbewegingen en daarmee ook aan de risico's van verspreiding van ziekten. Toepassing van het principe 'de gebruiker betaalt' zou dus neerkomen op betaling per mutatie.

De gegevens die in de afgelopen 4 jaar in het I&R systeem zijn verzameld bevestigen overtuigend dat een groot deel van de houders nauwelijks gebruikt maakt van het systeem, terwijl zij net zo'n groot vast bedrag per houder betalen als grote houders en verzamelcentra met vele duizenden mutaties per jaar. Zo blijkt dat ieder jaar ruim 15.000 houders, die wel dieren in het systeem hebben geregistreerd, geen enkele mutatie hoeven door te voeren. Het Platform KSG heeft op basis van de door de Dienst Regelingen verstrekte cijfers over de exploitatiekosten berekend dat de vaste kosten niet meer dan 10 Euro per jaar bedragen.

Het meest recente voorstel van het Ministerie van EZ is een vast bedrag van 19 Euro per UBN en 0,25 Euro per geboorte-, aanvoer- of importmelding. Slachthuizen en verzamelcentra zouden 0,05 Euro per aanvoermelding gaan betalen.

Hoewel nog steeds onvoldoende, is dit voorstel een stap in de goede richting. De korting van 80% op de aanvoermeldingen door slachthuizen en verzamelcentra wijkt af van het principe 'de gebruiker betaalt'.
Ons laatste voorstel is om een gelijk tarief van 0,25 Euro voor alle aanvoermeldingen te hanteren en de vaste heffing per UBN op 15 Euro te zetten. De vaste heffing komt hiermee dichter in de buurt van de werkelijke kosten per UBN.

De commerciële belangenorganisaties oefenen grote druk uit om de grootschalige houders en verzamelcentra te ontzien en wederom de kosten bij de kleinschalige houders neer te leggen. Deze partijen zijn niet gewend om te betalen voor een iets waarvan ze grootgebruiker zijn. Wij hebben het Ministerie opgeroepen om de eerder gemaakte principiële fout te herstellen en nu tot een redelijke en billijke regeling te komen.

Op dit moment betaalt iedere houder van schapen of geiten een vast bedrag van 33,50 Euro per jaar, ongeacht het aantal dieren of mutaties. De kleinschalige houders, die gezamenlijk voor minder dan 10% van het aantal vervoersbewegingen zorgen, betalen hiermee meer dan 80% van de I&R kosten.

Omdat de overheidssubsidie wegvalt moet er vanaf 2014 een hoger bedrag worden opgebracht. In totaal ongeveer 1,8 mln Euro per jaar. Binnenkort zal het Ministerie van EZ een besluit nemen over de nieuwe I&R tarieven.

 

Het Platform KSG heeft stevig ingezet op de toepassing van het principe 'de gebruiker betaalt'. Het doel van het I&R systeem is tracering van dierbewegingen ten einde risico's voor de verspreiding van dierziekten en zoönosen zo veel mogelijk te beperken. Mutaties in het I&R systeem zijn gerelateerd aan vervoersbewegingen en daarmee ook aan de risico's van verspreiding van ziekten. Toepassing van het principe 'de gebruiker betaalt' zou dus neerkomen op betaling per mutatie.

 

De gegevens die in de afgelopen 4 jaar in het I&R systeem zijn verzameld bevestigen overtuigend

dat een groot deel van de houders nauwelijks gebruikt maakt van het systeem, terwijl zij net zo'n

groot vast bedrag per houder betalen als grote houders en verzamelcentra met vele duizenden

mutaties per jaar. Zo blijkt dat ieder jaar ruim 15.000 houders, die wel dieren in het systeem hebben

geregistreerd, geen enkele mutatie hoeven door te voeren. Het Platform KSG heeft op basis van de

door de Dienst Regelingen verstrekte cijfers over de exploitatiekosten berekend dat de vaste kosten

niet meer dan 10 Euro per jaar bedragen.

 

Het meest recente voorstel van het ministerie van EZ is een vast bedrag van 19 Euro per UBN en 0,25 Euro per geboorte-, aanvoer- of importmelding. Slachthuizen en verzamelcentra betalen 0,05 Euro per aanvoermelding.

 

Hoewel nog steeds onvoldoende, is dit voorstel een stap in de goede richting. De korting van 80% op de aanvoermeldingen door slachthuizen en verzamelcentra wijkt af van het principe 'de gebruiker betaalt'.

Ons laatste voorstel was om een gelijk tarief van 0,25 Euro voor alle aanvoermeldingen te hanteren en de vaste heffing per UBN op 15 Euro te zetten. De vaste heffing komt hiermee dichter in de buurt van de werkelijke kosten per UBN.

 

De commerciële belangenorganisaties oefenen grote druk uit om de grootschalige houders en verzamelcentra te ontzien en de kosten bij de kleinschalige houders neer te leggen. Deze partijen zijn niet gewend om te betalen voor een iets waarvan ze grootgebruiker zijn. Wij hebben het ministerie opgeroepen om de eerder gemaakte principiële fout te herstellen en nu tot een redelijke en billijke regeling te komen.

LNV legt rekening voor I&R database bij de kleine houders

Het voorstel van LNV van een vaste bijdrage van 33,50 Euro per jaar per houder is onaanvaardbaar.

Met ingang van 1 januari 2010 wordt een centrale database voor de Identificatie en Registratie (I&R) van schapen en geiten ingevoerd. Bij een besmettelijke dierziekte of bij gevaar voor de volksgezondheid zijn de dieren en hun plaats van herkomst dan snel te traceren. De exploitatie van deze database kost 1,75 miljoen Euro per jaar. De minister van LNV, Tweede-Kamerleden en de beleidsdirecteur van LNV hebben tot nu toe aangegeven uit te willen gaan van het principe 'De gebruiker betaalt'. (*2) Dus betalen naar gelang het aantal dieren en dierbewegingen.

LNV heeft echter aangegeven van plan te zijn om een vast bedrag van 33,50 Euro per Uniek Bedrijfs Nummer (UBN) in rekening te brengen. Dus ongeacht het aantal gehouden dieren en het aantal mutaties. LNV zadelt hiermee de groep kleine houders op met 80% van de kosten. (*1) Dit plan is in strijd met het principe 'De gebruiker betaalt' en daarmee onaanvaardbaar. Jan Niks, voorzitter van het Platform KSG: “Iemand met twee dwerggeiten, die het erf niet af komen, betaalt nu net zoveel als een grote exportverzamelplaats met vele tienduizenden dierbewegingen per jaar. Dit valt niet uit te leggen.”

In een eerder stadium heeft het Platform KSG voorstellen gedaan voor een heffingssyteem, waarbij houders naar gelang het aantal gehouden dieren betalen. LNV heeft echter het voorstel van LTO, dat de rekening bij de kleine houders neerlegt, overgenomen.

Lees hier het persbericht.

 

Algemeen Overleg vaste tweede kamercommissie LNV over eI&R

Na de hoorzitting op 27 mei j.l over de eI&R van de Vaste kammercommissie van LNV, hebben wij in de afgelopen weken intensief overleg gevoerd met de diverse partijen binnen de schapen- en geitensektor. Het doel hiervan was: het bereiken van een breed gedragen standpunt over het elektronische I&R om hiermee een duidelijke visie/standpunt uit te dragen naar de politiek. Dit heeft geresulteerd in een breed coalitie standpunt, zie bijgaande brief.

Brief aan de vaste tweede kamercommissie van LNV (pdf) ->

LTO heeft zich hierbij NIET aangesloten, ook niet in tweede instantie. Zij pleiten voor een lastenverdeling die nog sterker uitvalt in het voordeel van de grote houders boven de ca 200 ooien en dat ten koste gaat van de kleinere houders!

Deze brief is verzonden aan de minister en alle leden van de Vaste Kamercommissie van LNV.

Algelopen donderdag 2 juli heeft het Algemeen Overleg met de Vaste Kamercommissie van LNV en de minister plaatsgevonden.

Lees meer...

Elektronische I&R in de tweede kamer

Op 27 mei 2009 heeft de vaste tweede kamercommissie van LNV  een hoorzitting gehouden over de elektronische I&R bij schapen en geiten. Deze hoorzitting is gehouden op verzoek van een coalitie bestaande uit de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee (NBHV), het Platform KSG, de Stichting Samenwerkende Schapenstamboeken (SSS) en de Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende Bedrijven (VSV). In dit coalitieverband hebben wij ons pleidooi gehouden. Vervolgens hebben de leden van de commissie vragen hierover gesteld.

Naar aanleiding van dit ronde tafelgesprek heeft de tweede kamercommissie besloten om een Algemeen Overleg met de minister te houden over de I&R bij schapen en geiten. Dit zal binnenkort plaatsvinden. Het is bemoedigind dat de e I&R nu op de politieke agenda is geplaatst.

Lees hieronder de inleiding die Jan van der Zanden namens de coalitie heeft uitgesproken.

Lees meer...

Grote lastenverzwaring bij kleinschalige schapen- en geitenhouderij

Persbericht

De invoering van de individuele registratie van schapen en geiten op basis van elektronische identificatie per 2010 leidt tot grote lastenverzwaring.

De kosten van deze elektronische registratie in een centrale database zijn gigantisch. De minister moet de sector nog consulteren over de heffingsystematiek. Deze zal, zo meldt zij in haar brief van 6 maart aan de Tweede Kamer, in belangrijke mate gebaseerd zijn op het aantal dieren dat een houder heeft, volgens het principe de gebruiker betaalt.

Jan van der Zanden, woordvoerder van het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders (KSG): " De minister past het principe ‘de gebruiker betaalt' niet goed toe en presenteert hierdoor een dubbele rekening aan de houders van schapen en geiten: zij moeten duurdere elektronische merken aanschaffen en bovendien veel meer gaan betalen voor de centrale database (*). Het belang van de registratie is goede tracering van alle bewegingen van dieren om verspreiding van dierziekten te voorkomen. De heffingswijze moet daarom opgehangen worden aan de risicovolle mutaties, ofwel het vervoer. Dan komt de rekening daar te liggen waar ook het grootste risico van dierziekteverspreiding wordt gelopen, namelijk bij het vervoer van levende dieren. "

De opstelling van LNV staat in schril contrast met de meeste andere EU landen waarin elektronische I&R wordt ingevoerd. In tegenstelling tot Nederland neemt daar de overheid een belangrijk deel van de kosten voor haar rekening. Als de minister volhardt in haar beleid dan zal de bereidheid van kleinschalige houders om zich te laten registreren afnemen en zullen nog meer houders ermee stoppen. Dit doorkruist de beleidsvoornemens van LNV over verbeterde traceerbaarheid, het levendig houden van het platteland, verkleining van de afstand tussen producent en consument en het in stand houden van zeldzame huisdierrassen.

Juist schapen en niet-melkgevende geiten, die nog zichtbaar in de wei lopen en veelal op een diervriendelijke manier gehouden worden, dragen bij aan de waarde van het landschap en dienen hiermee een maatschappelijk belang. Dit wordt helaas niet gehonoreerd.

Voor meer informatie
Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders

Jan van der Zanden
telefoon: 0411-616636 / 06-54755779

Gijsbert Six
telefoon: 0591-372696 / 06-41752108

(*) Voorbeeld: houder met 12 ooien/geiten en 20 lammeren per jaar. Huidige kosten: 17,08 (standaard tarief per UBN) + 20 x 0,60 (conventionele oormerken) = 29,08 per jaar. Nieuwe kosten volgens tariefvoorstel LNV: 29,00 (standaard tarief per UBN) + 20 x 2,40 (elektronische oormerken) + 20 x 0,25 (aanmelding lammeren) = 82,00 per jaar.

 

Verslag voorlichtingavond e I&R 15-1-2009

Op 15 januari 2009 heeft de heer Wim Wismans van Dienst Regelingen van het Ministerie van LNV een presenatie over de elektronische I&R gehouden voor de leden van het Platform.

Powerpoint presentatie (pdf)

Na afloop van de presentatie konden vragen worden gesteld. Hieronder staat een door DR opgesteld overzicht van de vragen en de antwoorden.

Lees meer...

Platform maakt zich zorgen over hoge kosten van elektronische I&R

Uit de diverse besprekingen in de beleidsgroep eI&R van het ministerie van LNV blijkt steeds duidelijker dat de kosten van de elektronische I&R en de nationale database erg hoog worden. Wij maken ons steeds meer zorgen over de financiele gevolgen die de ontwikkeling en het beheer van de centrale database met zich meebrengen voor de kleine houder en fokker.

Wij vinden dat er een redelijke kostenverdeling moet komen tussen enerzijds de overheid en de gehele sector en anderzijds een billijke kostenverdeling over de gehele keten (vanaf houder tot slager) gekoppeld aan het gebruik van het systeem. Hierbij is ons uitgangspunt dat voor de kleinschalige houder de jaarlijkse vaste bijdrage voor het I&R niet mag stijgen. Zonder goede afspraken hierover zouden de vaste kosten per houder kunnen stijgen van ca 17 Euro per jaar naar 85 tot 100 Euro per jaar. Vanaf 2010 komen ook de meerkosten van het electronische oormerk of bolus (1,50 tot 2 Euro per lam) voor rekening van de houder.

Voorts blijkt dat de kleinschalige (stamboek) fokker in de praktijk niet of nauwelijks gebruik kan maken van het veel goedkopere derogatie-oormerk (zonder chip) zoals bij de grotere slachtlamproducenten wel het geval zal zijn. Wij hebben over deze materie een brief gestuurd aan de directeur VD van het ministerie van LNV met het verzoek voor een overleg over de kosten en de kostenverdeling omtrent het I&R. Deze afspraak is inmiddels gepland.

Brief aan LNV over eI&R (pdf)