Diergezondheidsfonds

Nieuw convenant Diergezondheidsfonds 2020-2024

Het Platform KSG is partner in het convenant Diergezondheidsfonds (DGF). Binnenkort zal een nieuw convenant voor de jaren 2020-2024 worden ondertekend. In de afgelopen periode hebben de onderhandelingen hiervoor plaatsgevonden.

Al lange tijd wilden wij aparte tarieven voor schapen- en geiten. Deze wens komt voort uit het feit dat het risicoprofiel van de grote melkgeitenbedrijven (> 50 melkgeiten) beduidend anders is dan de overige sectoren. De kosten van de Q-koorts tankmelkonderzoeken zijn begroot op € 316.000,- per jaar en worden betaald vanuit het DGF.. Dit is ruim een derde deel van de totale preventiekosten. Deze kosten zouden door de betreffende bedrijven zelf betaald moeten worden. De tankmelkonderzoeken zijn noodzakelijk vanwege de risico’s die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering van de grootschalige houderij van melkgeiten en melkschapen. De kosten zouden dan ook niet afgewenteld mogen worden op het collectief.
Verder kunnen in de grootschalige melkgeitenbedrijven nieuwe dierziekten uitbreken. Deskundigen hebben hier meermalen voor gewaarschuwd. Een rekenvoorbeeld. Als op een groot melkgeitenbedrijf moet worden geruimd (b.v. wegens scrapie), dan komen de kosten van de ruiming ten laste van het DGF. Bijvoorbeeld 5.000 dieren x 300 Euro/melkgeit = € 1.500.000. Dit is bijna net zoveel als de totale sectorbijdrage aan het DGF.

Op zich was het ministerie bereid om de tarieven te splitsen, maar het stelde wel de eis dat de belangenorganisaties het hier unaniem mee eens moesten zijn. Omdat wij de enigen waren met deze wens is dit nooit gebeurd. Maar begin dit jaar is de LTO overstag gegaan, zodat er nu wel unanimiteit is. Vanaf 2020 komen er dus aparte tarieven voor schapen en geiten.

In 2019 bedraagt het tarief € 1,23 per schaap of geit. Alleen houders met meer dan 25 schapen en/of geiten krijgen een DGF heffing. Dit blijft ook in het nieuwe convenant.
Zoals het er nu naar uitziet zal in 2020 het tarief per schaap ongeveer € 0,86 en per geit ongeveer € 1,26 bedragen. Wegens enkele kostendalingen zal het tarief voor de geiten slechts zeer beperkt stijgen. Het tarief voor de schapen gaat echter flink omlaag. Wij zijn blij met dit resultaat dat door jarenlange vasthoudendheid uiteindelijk is bereikt.

De splitsing van de tarieven voor schapen en geiten valt nadelig uit voor de groep houders met meer dan 25 niet-melkgevende geiten. Het was niet haalbaar om voor deze groep houders een aparte tariefgroep in het leven te roepen. Gezien de redelijkheid van de splitsing, het geringe aantal houders met meer dan 25 niet-melkgevende geiten en de grote omvang van de groep schapenhouders die erop vooruit zou gaan, hebben we toch ingezet op de splitsing.

Tenslotte zijn de uitvoeringskosten van bijna € 250.000,- zeer hoog. De kosten van RVO voor het versturen en innen van de facturen bedragen maar liefst € 33,73 per ubn. In het verleden bedroegen de kosten van het Produktschap tussen de € 6,- en de € 9,- per ubn.

Het Platform KSG heeft herhaaldelijk geprotesteerd tegen de exorbitant hoge uitvoeringskosten. Vooral hierdoor zijn de tekorten ontstaan. Het Ministerie van EZ heeft toegezegd dat het heffingssysteem vereenvoudigd gaat worden, maar het is nog afwachten of het RVO in staat zal zijn om efficiënter te gaan werken.

Bedrijfsgebonden kosten Q-koorts monitoring niet afwentelen op het collectief

De kosten van de Q-koorts monitoring door middel van tankmelkonderzoeken op grootschalige melkgeiten- en melkschapenhouderijen (460.000 Euro per jaar) vormen bijna de helft van de jaarlijkse uitgaven ten laste van het Diergezondheidsfonds (DGF). De deskundigen hebben steeds aangegeven dat deze bedrijven gezien moeten worden als de primaire bron van de Q-koortsproblematiek in Nederland.
Het uitvoeren van tankmelkonderzoeken is in wezen een bedrijfsgebonden maatregel als gevolg van een voor de volksgezondheid riskante bedrijfsvoering. De grootschalige melkgeiten- en melkschapenbedrijven zouden deze kosten zelf moeten dragen in plaats van ze af te wentelen op het collectief. Dit betekent dat de Q-koorts monitoring niet ten laste van het DGF mag komen.

Het Platform KSG heeft daarom een bezwaar ingediend tegen de ontwerp-verordening van het Productschap Vee en Vlees (PVV) over de heffing voor het Diergezondheidsfonds 2013.

Het Platform KSG maakt tevens bezwaar tegen een wijziging van de telling van het aantal heffingsplichtige dieren.
In de ontwerp-verordening wordt het aantal dieren bepaald door het gemiddelde te nemen van 4 over het jaar verdeelde peildata. Het was de bedoeling dat dit niet zou leiden tot een aanzienlijke verhoging van het aantal heffingsplichtige houders. Uit berekeningen van Dienst Regelingen blijkt echter dat het aantal heffingsplichtige houders met circa 1400 zal stijgen. Deze aanzienlijke stijging is in strijd met de oorspronkelijke bedoeling.

In 2009 is als compromis een vast bedrag van 25 Euro per heffingsplichtige houder en een variabel bedrag van 90 cent per dier overeengekomen. Afhankelijk van de werkelijke inningskosten en de overige uitgaven zou het vaste bedrag nader bezien worden. De werkelijke inningskosten zijn inderdaad veel lager uitgevallen: minder dan 10 Euro. Het PVV heeft de beschikbare financiële ruimte benut door alleen het bedrag per dier te verlagen tot 70 cent per dier. Dit is in strijd met het in 2009 gesloten compromis.

Productschap stelt heffingsverordening Diergezondheidsfonds vast: Platform KSG tevreden

Het bestuur van het Productschap voor Vee en Vlees (PVV) heeft op 28 oktober 2009 een heffingsverordening voor het Diergezondheidsfonds (DGF) schapen en geiten voor het jaar 2010 vastgesteld.  De verordening komt in het kort neer op het volgende:

  • Houders met meer dan 25 schapen of geiten krijgen een rekening voor het DGF over 2010.
  • De peildatum is 1 november 2009.
  • De dieren worden geteld per 'kop'. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ooien /geiten, rammen/bokken en lammeren.
  • Voor schapen en geiten wordt de grens apart bepaald.
  • De heffing bestaat uit een vast bedrag van 25 Euro plus 0,90 Euro per dier.
  • Wie voor zowel schapen als geiten wordt aangeslagen, betaalt niet meer dan eenmaal de vaste voet van 25 Euro.

Voorbeelden:

  • Een houder met  25 schapen en 25 geiten krijgt geen rekening.
  • Een houder met 25 schapen en 26 geiten (15 geiten, 5 bokken en 6 geitlammeren) krijgt voor de geiten een rekening van 25 Euro + 26 x 0,90 = 46,40 Euro.
  • Een houder met 26 schapen en 26 geiten krijgt voor de schapen en geiten een rekening van : 25 Euro + 52 x 0,90 = 71,70 Euro

Het ministerie van LNV betaalt voor de houders die onder de heffingsgrens zitten.

In een eerdere ontwerp-verordening lagen de grenzen op 10 schapen en 31 geiten. Het Platform KSG heeft hier een bezwaar tegen ingediend omdat de aanslag voor de kleine schapenhouders net boven de grens van 10 dieren vooral uit inningskosten zou bestaan. Dit zou leiden tot een enorme geldverspilling.
Het PVV heeft dit bezwaar voor een groot deel gehonoreerd. Om een robuuste regeling te krijgen zijn de aantallen schapen en geiten gelijk getrokken. Er zullen naar verwachting 10.585 schapen en geitenhouders een rekening ontvangen. In totaal zijn er bijna 50.000 houders van schapen of geiten.

In 2010 moet een totaalbedrag van 1,2 miljoen Euro voor het DGF worden opgebracht. De inningskosten zullen naar schatting 150.000 Euro bedragen. Dit is nog steeds een relatief fors bedrag.

De leden van het Platform hebben tijdens een bijeenkomst op 3 november j.l. ingestemd met deze uitkomst.  Er was veel waardering voor dit resultaat van jarenlange inspanningen.

Productschap wil 2 miljoen Euro verspillen

Het Productschap  Vee en Vlees (PVV) wil kiezen voor een heffingssytematiek voor het Diergezondheidsfonds (DGF) waarbij onnodig 2 miljoen euro aan administratieve kosten worden gemaakt. Deze kosten worden verhaald op de schapen- en geitenhouders. Het Platform voor de Kleinschalige Schapen en Geitenhouders roept op om het PVV terug te fluiten.

Op donderdag 2 juli neemt het PVV bestuur een beslut over de ontwerp-heffingsverordening. Het Platform heeft het PVV bestuur een brief gestuurd waarin gewezen wordt op de verspilling van 2 miljoen euro.

Lees hier de brief aan het PVV bestuur.

Lees meer...

Bezwaarschriften afgehandeld

Er zijn ruim 1.100 bezwaarschriften tegen de heffing voor het diergezondheidsfonds (DGF) ingediend. De klachtencommissie van het PVV heeft in een lange reeks hoorzittingen bij elkaar ongeveer 140 bezwaarden gehoord. De klachtencommissie heeft adviezen gegeven aan de voorzitter van het PVV, die vervolgens beslissingen heeft genomen. Na in sommige gevallen bijna een jaar wachten zijn alle bezwaarschriften behandeld.

Uit de uitgebrachte adviezen van de klachtencommissie blijkt dat de klachtencommissie zijn best heeft gedaan om het PVV bestuur niet in de problemen te brengen. Tijdens de hoorzittingen heeft het PVV beweerd dat de LTO ook de belangen van de kleinschalige schapen- en geitenhouders behartigt. De klachtencommissie heeft zonder nader onderzoek deze uit de lucht gegrepen bewering overgenomen en daarop voortgeborduurd. De heffing is tot stand gekomen op advies van de Adviescommissie Schapen en Geiten van het PVV waarin de LTO ruim vertegenwoordigd is. Hieruit concludeert de klachtencommissie dat de heffing op een zorgvuldige manier tot stand is gekomen.

Door deze manier van redeneren kan de klachtencommissie het PVV op alle principiële punten gelijk geven. Op één, niet principieel punt, heeft klachtencommissie afwijkend geadviseerd. Bij schapenhouders is geheven bij 11 of meer schapen, waarbij de aantallen ooien, rammen en lammeren zonder onderscheid werden opgeteld. De klachtencommissie adviseert om wel een onderscheid te maken tussen ooien, rammen en lammeren. Dit betekent in de praktijk dat er vanaf 25 schapen wordt geheven. De voorzitter van het PVV heeft dit advies overgenomen en op basis van een hertelling een aantal houders hun geld teruggegeven. Dit betrof alleen de houders die bezwaar hadden ingediend.

De gang van zaken met de klachtencommissie toont nogmaals duidelijk aan dat het opleggen van de heffing voor het DGF bij het PVV niet in goede handen is. Ook al zijn de meeste bezwaarschriften afgewezen, het was geen zinloze moeite. Het PVV heeft 1.100 keer kunnen lezen en in een 50-tal hoorzittingen nog eens 140 keer kunnen horen over de onrechtvaardige afwenteling van de kosten op de kleinschalige houders. Ook LNV en de andere betrokken partijen is dit niet ontgaan. Dit sterkt ons in het overleg over het diergezondheidsfonds in de volgende periode (2010-215) dat nu op gang komt. De kleinschalige houders mogen niet nog een keer in een positie komen, dat zij zijn overgeleverd aan de willekeur van een instantie als het PVV, dat zich aan de rafelrand van ons democratisch bestel bevindt.

PVV verzendt facturen heffing Diergezondheidsfonds

Het PVV is begonnen met het verzenden van de facturen voor de heffing voor het DGF. Het Platform heeft zijn best gedaan maar geen enkele andere instantie heeft de besluitvorming en de ingebrachte bezwaarschriften inhoudelijk getoetst en daarom kan het PVV zijn gang gaan zonder zich iets van de kleinschalige houderij aan te trekken.

De schapen- en geitenhouders die een factuur hebben ontvangen kunnen hier bezwaar tegen maken. Hieronder staat een voorbeeld bezwaarschrift dat men met eigen argumenten kan aanvullen.

Voorbeeld bezwaarschrift tegen factuur DGF(Word)

Wij wijzen de houders erop dat zij, als zij niet betalen, de kans lopen ook de extra kosten van incasso en de deurwaarder te moeten betalen. De aangewezen weg om te heffing aan te vechten is in eerste instantie te
betalen en tegelijk een bezwaar in te dienen bij het PVV. Hierna kan de gang naar de rechter volgen.

Heffing Diergezondheidsfonds

Het Productschap Vee en Vlees (PVV) wil een 5-jaarlijkse heffing voor het diergezondheidsfonds (DGF) opleggen aan schapen- en geitenhouders. De heffing bestaat voor de schapensector uit een vaste voet van 192 Euro per UBN en 1,98 Euro per schaap. Geitenhouders betalen 168 Euro per UBN en 1,68 Euro per geit. Houders met meer dan 10 ooien of meer dan 31 geiten moeten gaan betalen. Het platform heeft vooral bezwaar tegen de hoge vaste voet die onredelijk hoog uitvalt voor de houders die net boven de vrijstelling uitkomen.

Door het diergezondheidsfonds wordt een systeem van dierziektebeheersing in stand gehouden waarvan de opbrengsten vooral bij de export en de slacht onstaan. Door de introductie van de vaste voet houdt het PVV zich niet aan zijn eigen beleidslijn dat de bedrijven die profiteren (bij de export en de slacht) ook betalen. De heffingssystematiek is in strijd met dit algemeen aanvaarde profijtbeginsel.